_______________________________________________________________________

27 – 29. maj 2016. god.


Šesta projektna aktivnost – trening pod nazivom „Debata o socijalnom preduzetništvu“, u okviru projekta „Ka evropskim vrjednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“, realizovana je u periodu od 27. do 29. maja 2016. god. u Ohridu, Makedonija.

_______________________________________________________________________

22 – 24. april 2016. god.


Peta projektna aktivnost – trening pod nazivom „Program radnog angažovanja za OSI“, u okviru projekta „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“, organizovana je u Novom Sadu, Srbija.

_______________________________________________________________________

18.05.2016. godine


Šesti, ujedno i posljednji, modul programa andragoškog osposobljavanja kadra „Evaluacija i samoevaluacija obrazovnog procesa“ održan je 16. i 17. maja 2016. god. u periodu od 9 do 17 časova u Srednjoj stručnoj školi.

_______________________________________________________________________

NVO Zračak nade – Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz Pljevalja učestvuje kao partner na projektu

Towards European Values – Persons with Disabilities as Equal Citizens.

_______________________________________________________________________