PROJEKAT - „Uvođenje konduktivne metode rada sa djecom sa smetnjama u razvoju u Dnevnom boravku u Pljevljima“NVU Roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ je krenuo sa realizacijom projekta „Uvođenje konduktivne metode rada sa djecom sa smetnjama u razvoju u Dnevnom boravku u Pljevljima“ uz podršku ORT-a. Projekat će trajati dvanaest mjeseci.

 

O PROJEKTU (kliknuti)

 

NOVOSTI:

U okviru projekta ORT-a stručnjaci su bili na edukaciji na Peto Institutu u Budimpešti. Naši stručnjaci su obučeni za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju po konduktivnoj metodi.

Konduktivna edukacija, koju je razvio prof. Peto u Budimpešti, gdje funkcioniše i institut pod njegovim imenom, je metoda koja kombinuje edukaciju i tretman. Konduktivna edukacija se provodi u grupama predvođenim konduktorima. Konduktor je kombinacija fizioterapeuta, radnog terapeuta, defektologa-logopeda i psihologa-pedagoga. Važna karakteristika konduktivne edukacije je da se djeca podstiču da izvrše pojedini zadatak na najbolji mogući način u odnosu na svoje sposobnosti jer oni ne mogu postići kvalitet kretanja, ponašanja ili govora kao i druga djeca.

Na početku projekta obavljena su testiranja i izrađeni su individualni planovi podrške za svako dijete, po principima nove „konduktivne“ metode. Testiranje djece izvršio je psiholog u saradnji sa timom koji je angažovan za rad i sa roditeljem. Individualni planovi su odgovor na individualne potrebe svakog djeteta.

Pored novog načina rada potrebno je bilo nabaviti i savremenu opremu za rad sa djecom sa smetnjama u govoru, jer ona omogućava dostizanje najvećih potencijala djece, tako da smo u okviru ovog projekta nabaviti iz Hrvatske Beringov aparat – digitalni logopedski set koji je omogućio kvalitetniji rad sa djecom oštećenog govora i sluha.

Stručnjaci koji rade sa djecom na Beringerovom aparatu su obučeni za rad na istom u Institutu za gluve i nagluve u Kotoru.

U toku projekta sa djecom su individualno radili stručnjaci: psiholog, defektolog, radni terapeut i fizioterapeut. Stručnjaci su radili 9 mjeseci 3 puta nedjeljno po 3 sata.

U maju mjesecu stručnjaci su bili u trodnevnoj posjeti beogradskim dnevnim centrima i ustanovama koje rade po sličnim metodama sa djecom i omladinom sa smetnjama u razvoju.

Ovakve posjete su veoma značajne za osoblje koje radi sa djecom sa smetnjama u razvoju radi razmjene iskustava i stečenih znanja u radu, kao i poboljšanje saradnje.


ZAHVALNICA ORT America


Osim sredstava koja su bila odobrena za realizaciju projekta “Uvođenje konduktivne metode rada sa djecom sa smetnjama u razvoju u Dnevnom boravku u Pljevljima“ koji je podržao ORT America, a koji je realizovan u periodu od jula 2011 – juna 2012. godine, dobili smo dodatna sredstva od istog donatora.


Ovom prilikom se zahvaljujemo ORT America što nam je omogućio da korišćenjem dodatnih sredstava realizujemo i studijske posjete Dnevnim centrima i Udruženjima koja se bave istom ili sličnom problematikom, u Beogradu i Sarajevu. Od dodatnih sredstava koje je donator odobrio smo učestvovali na „20. Kotorskom festivalu pozorišta za djecu“. Djeca sa smetnjama u razvoju kao i djeca bez smetnji su izvela pozorišnu predstavu „Prva žurka“ po tekstu Toda Nikoletića.


Kao dokaz dobre saradnje i uspješno realizovanih aktivnosti u ovom projektu, naš donator ORT America je odlučio da će nas podržati i u sledećoj godini, tj. u realizaciji novog projekta.