JAVNI RAD - „Kreativne radionice za omladince sa smetnjama u razvoju“DONATOR: ZZZCG

Period realizacije: 05.02.2014 - 05.08.2014.Angažovali smo 8 omladinaca sa smetnjama u razvoju i 3 osobe sa evidencije teže zapošljivih lica Biroa rada, koji su bili voditelji radionica. Voditelji radionica pomagali su omladincima u radu.CILJEVI PROGRAMA SU BILI:

1. Implementacija programa rada sa teško zapošljivim osobama - omladinaca sa invaliditetom i drugih osoba
2. Uspostavljanje radionica za omladince sa invaliditetom
3. Vježbanje socijalnih i radnih vještina
4. Ostvarivanje prihoda za populaciju teško zapošljivih osoba
5. Edukacija omladinaca sa smetnjama u razvoju koji se ne nalaze na Birou rada za radne aktivnosti
6. Stvaranje začetka socijalne ekonomije u Crnoj Gori

Prodaja ručno rađenih proizvoda, koje prave omladinci sa smetnjama je jako značajna, jer vodi ka samoodrživosti ovog projekta u budućnosti.