JAVNI RAD - „Kreativne radionice za omladince sa smetnjama u razvoju“DONATOR: ZZZCG

Period realizacije: 06.04.2015 - 06.07.2015.U okviru Javni rad angažovali smo 7 omladinaca sa smetnjama u razvoju i 2 osobe sa evidencije teže zapošljivih lica Biroa rada koji su voditelji radionica. Voditelji radionica pružaju podršku omladincima u radu.CILJEVI PROGRAMA SU:

1. Implementacija programa rada sa teško zapošljivim osobama - omladinaca sa invaliditetom i drugih osoba
2. Uspostavljanje radionica za omladince sa invaliditetom
3. Vježbanje socijalnih i radnih vještina
4. Ostvarivanje prihoda za populaciju teško zapošljivih osoba
5. Edukacija omladinaca sa smetnjama u razvoju koji se ne nalaze na Birou rada za radne aktivnosti
6. Stvaranje začetka socijalne ekonomije u Crnoj Gori

Očekivani rezultati projekta:

Omladinci sa smetnjama u razvoju su završili osnovne škole, išli su u posebna odjeljenja pri osnovnim školama i niže stepene SSS škola te nisu osposobljeni za rad na slobodnom tržištu pošto su većinom kuvari, obućari i sl.
Omladinci sa smetnjama u razvoju se već godinama nalaze na evidenciji Biroa rada, jer i pored Zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji koji je na snazi u Crnoj Gori poslodavci ne zapošljavaju osobe sa invaliditetom već biraju da uplaćuju sredstva u Fond za njihovo zapošljavanje. Njihov radni angažman je prilagođen individualnim sposobnostima svakog od njih tako da se ne osjećaju zapostavljeno već rade ono što mogu. Neki od njih su jako kreativni zato što su im se razvile očuvane sposobnosti maksimalno i samo je bilo važno da ne gledamo ono što ne mogu već ono što mogu.
Suvenire i nakite koje prave su jako kreativni i unikatni. Očekivani rezultati su: poboljšana socijalizacija jer će u toku rada boraviti sa svojim vrsnjacima, družiti se i u toku rada a i toku popodnevnih aktivnosti i na taj način će se osposobiti za samostalan život.

Evaluacija:

Evaluacija se vrši metodom intervjua sa roditeljima i omladincima sa smetnjama u razvoju.