NOVOSTI

2019

---

2018

---

2017

---

2016

---

2015

---

2014

---

2013

---

2012

---

2011

_______________________________________________________________________________________________________

SASTANAK SA PREDSJEDNIKOM VLADE CRNE GORE, G-DINOM DUŠKOM MARKOVIĆEM (23.09.2019)


Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore u skladu sa strateškim opredjeljenjem Vlade da na transparentan i inkluzivan način sprovodi politike koje vode ostvarenju ključnih ciljeva našeg društva, prije svega onih usmjerenih na unapređenje kvaliteta života svojih građana, te jasne odlučnosti da u tom procesu osnaži saradnju i partnerstvo sa nevladinim organizacijama, organizovao je sastanak na temu: „Saradnja Vlade i nevladinih organizacija – ključ razvoja crnogorskog društva“.

Sastanak je otvorio Premijer Duško Marković, ministarke ekonomije i javne uprave Dragica Sekulić i Suzana Pribilović kao i glavni pregovarač Aleksandar Drljević.

Sastanak se održao u sali Skupštine opštine Bijelo Polje i okruglom stolu je prisustvovao jedan predstavnik NVU „Zračak Nade“.

Tom prilikom, predsjednik Vlade, g-din Duško Marković sa članovima Vlade, razgovarao je sa predstavnicima nevladinih organizacija sa sjevera Crne Gore o prioritetnim politikama Vlade usmjerenim na sjeverni region, ostvarenim rezultatima i daljim planovima, kao i o aktuelnim izazovima i načinima za njihovo prevazilaženje.

Ovim sastankom se pokazala jasna opredijeljenost Vlade da, u partnerstvu sa organizacijama civilnog sektora, razvija Sjever Crne Gore, cijeneći specifičnosti sjevernog regiona.

_______________________________________________________________________________________________________

Up beat forum-"Social impact economy- governance models and paths for development in Europe and the Western Balkans" (17.09.2019)


Upbeat hub u saradnji sa DIESIS mrežom i ADP-Zid organizovali su Upbeat forum društvenih inovacija- vol. 3 posvećen community impact ekonomiji. Forum se održao u Budvi 17. septembra 2019. godine.

Dogadjaju je prisustvovao jedan predstavnik NVU “Zračak Nade”. Na forumu je prisustvovalo oko 80 aktera biznisa orjentisanog na razvoj zajednice, praktičara, i mladih zainteresovanih za razvoj biznisa i vlastitu ulogu u zajednici. Medju prisutnim bili su eksperti iz više Evropskih zemalja, zemalja regiona Zapadnog Balkana i predstavnika Diesis mreže, sve sa ciljem traganja za novim pristupom razvoju ove vrste ekonomije u regionu.

Forum je bio prilika za unapređenje dijaloga o saradnji zainteresovanih strana društvene ekonomije, privrede u zajednici i pristalica, ali i mesto za analizu trendova koji mogu doprinijeti saradnji i razvoju različitih oblika partnerstva i platformi na regionalnom nivou i unutar regiona zapadnog Balkana.

Forum je dio „R2G–Rights to Grow“, dvogodišnjeg projekta koji vodi DIESIS, a finansira ga Evropska komisija u okviru budžetske linije „Informacije, konsultacije i učešće predstavnika kompanija".

_______________________________________________________________________________________________________

Okrugli sto


U prostorijama NVU „Zračak Nade” održan je okrugli sto na temu „Zapošljavanjem do zajedničkog cilja-ostvarenja socijalne inkluzije“, kao jedna od završnih aktivnosti projekta „Budi aktivan-zaposli se“. Na okruglom stolu predstavljene su aktivnosti i rezultati projekta. Učesnici okruglog stola bili su predstavnici Izvođača i partnera na projektu, predstavnici lokalne zajednice, lica sa invaliditetom koja su bila angažovana na projektu, kao i lica sa invaliditetom koja su bila uključena u prethodno realizovane projekte, njihovi instruktori i mentori.

Projekat „Budi aktivan-zaposli se“ realizuje NVU „Zračak Nade” a podržao ga je ZZZCG (Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom). Partner na projektu je DOO „Riznica“.

Tokom projekta lica sa invaliditetom su prošla obuku osposobljavanja za rad kod poslodavca na radnom mjestu pomoćni administartor/ka i za pomoćnog radnika u Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice. Nakon toga bili su zaposleni na period od šest mjeseci, a dvije osobe sa invaliditetom će nastaviti radni angažman u NVU „Zračak Nade” i nakon završetka projekta u trajanju od šest mjeseci.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu

_______________________________________________________________________________________________________

Emisija Periskop RTPV_______________________________________________________________________________________________________

ČETVRTA PROJEKTNA AKTIVNOST


Realizacija četvrte projektne aktivnosti – Radni angažman lica sa invaliditetom u NVU „Zračak Nade” i DOO „Riznica“ - 6 mjeseci.

Lica sa invaliditetom su radno angažovana uz podršku 4 mentora/asistenta u radu za pomoćnog administrativnog radnika i za pomoćnog radnika u Digitalnoj štampariji za rad na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i na termo ručnoj presi za majice u NVU „Zračak Nade“ i DOO „Riznica“ (ugovor o radu). U prva tri mjeseca radnog angažmana polovina od ukupnog broja lica sa invaliditetom bila su angažovana u NVU „Zračak Nade“, a druga polovina lica sa invaliditetom bila su angažovana u partnerskoj firmi D.O.O. „Riznica“. Zbog sticanja radnog iskustva u obje oblasti za koju su osposobljeni, u periodu druge polovine radnog angažmana lica sa invaliditetom koja su bila zaposlena u NVU „ Zračak Nade“ sada su zaposlena u partnerskoj firmi D.O.O. „Riznica“, a lica sa invaliditetom koja su bila do tada angažovana u D.O.O. „Riznica“ su angažovana u NVU „Zračak Nade“. U periodu radnog angažmana pomoćni administrativni radnici rade na poslovima vezanim za administraciju: prijem dokumenata, razvrstavanje, arhiviranje i čuvanje, pisanja dopisa i ostalih akata. Pomoćni radnici koji rade u Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice rade pripremne poslove za izradu predmeta na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i na termo ručnoj presi za majice.

Tokom radnog angažmana licima sa i invaliidtetom se pruža i psihosocijalna podrška radi poboljšanja psihosocijalnih sposobnosti.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu

_______________________________________________________________________________________________________

Regionalna konferencija. Socijalna inkluzija: dostignuća i izazovi


Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore NARDOS, je organizovala, 8.jula 2019.godine u Podgorici, Regionalnu konferenciju-Socijalna inkluzija: dostignuća i izazovi na konferenciji, koju organizujemo u ponedjeljak, 8. jula u Podgorici. Dva predstavnika NVU „Zračak Nade“ su prisustvovala Konferenciji.

Konferencija je jedna od ključnih aktivnosti u okviru projekta analize izazova finansiranja i održivosti socijalnih usluga i inkluzivnih programa u zajednici kroz djelovanje nevladinih organizacija, koji se realizuje u saradnji sa konsultantkinjom Nives Radeljić. Ovaj projekat NARDOS-a je podržan u okviru programa „De facto razvoj“, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo fAKT, a finansira Evropska unija u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva u Crnoj Gori. Konsultativni proces je obezbijedio učestvovanje predstavnika ključnih aktera iz javnog i nevladinog sektora, kroz pojedinačne razgovore i okrugli sto, organizovan 29.03.2019. u Podgorici. Sa istom svrhom, analizirane su važeće strategije u više oblasti, zakonski okvir sistema socijalne i dječije zaštite, kao i analize napravljene od strane više aktera, kao javno dostupni dokumenti.

Na konferenciji su bpredstavljeni nalazi i preporuke analize: od strateškog i zakonom definisanog nivoa, do uvođenja prakse ključne za održivo funkcionisanje nevladinih organizacija koje se bave razvojem usluga i programa podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju, i zastupanjem ljudskih prava osoba sa invaliditetom, kao i predstavljanje uporedne prakse i iskustava iz nekoliko zemalja iz našeg regiona.

_______________________________________________________________________________________________________

Dvodnevna obuka (05. i 06.07.2019)


U okviru projekta "Razvoj usluga podrške životu u zajednici za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom u Pljevljima" koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore 05. i 06.07.2019. godine realizovana je dvodnevna obuka zaposlenog osoblja i roditelja za pružanje podrške za razvijanje samostalnosti kroz servis podrške za razvoj životnih vještina. Predavači na obuci bili su Sašenka Mirković i Goran Rojević, defektolozi sa dugogodišnjim iskustvom iz humanitarne organizacije „Dečje srce“ iz Beograda. Obuci su prisustvovali i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore gospodin Drago Spaić, direktor i gospodja Violeta Mrkić, samostalna savjetnica.

Pored zaposlenih iz NVU „Zračak Nade“ i JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja dvodnevnoj obuci su prisustvovali i zaposleni iz JU Centra za socijalni rad Pljevlja i iz JU Dom starih Pljevlja.

Teme koje su na ovoj obukci obradjene su: tehnike u komunikaciji i razumijevanje potreba osoba sa invaliditetom, funkcionalna procjena korisnika, kreiranje individualnog plana rada u usluzi, utvrđivanje kriterijuma za formiranje grupa, plan rada sa korisnicima i kreiranje ritma dana.

Tokom obuke svi učesnici su stekli znanja za sprovođenje i rukovođenje programom procjene i pripreme djece i mladih sa smetnjama u razvoju za što samostalniji život u najmanje restriktivnom okruženju.

Realizacijom ove aktivnosti unaprijedićemo kvalitet života i uticaćemo na smanjenje socijalne isključenosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Članci
Članak objavljen na PV portalu
RTPV (1)
RTPV (2)_______________________________________________________________________________________________________

Projekat "Podrži inkluziju-digitalizuj svijet djece sa smetnjama u razvoju"


U okviru projekta "Podrži inkluziju-digitalizuj svijet djece sa smetnjama u razvoju" koji je finansijski podržao Crnogorski telekom, nabavili smo 5 tableta i to za četiri osnovne škole: OŠ "Boško Buha", OŠ "Ristan Pavlović", OŠ "Salko Aljković", OŠ "Mihailo Žugić" Odzak i vrtić "Eko Bajka".

Na svim tabletima je instaliran softver koji je razvijen u JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja. Sofver sadrži 6 softverskih komponenti uz pomoć kojih će djeca moći da uče matematiku, pisanje, čitanje i crtanje, moći će lakše da razvijaju govor i jezik, kao i da uče vještine neophodne za svakodnevni život. To su: „Azbuka“, „Matematika“, „Pričalica“, „Računarko“, „Učilica“ i „Crtanje“. Uz pomoć hardvera i softvera djeca će moći da obavljaju aktivnosti koje inače ne bi mogli da obave ili će lakše obavljati ono što im je do sada bilo otežano, razvijaće komunikacione sposobnosti i učestvovati u aktivnostima zajednice. Tableti sa softverom će se koristiti u školama kao podrška sticanju školskih znanja za djecu sa smetnjama u razvoju koja pohađaju redovni obrazovni proces, ali se mogu koristiti i za sticanje školskih znanja za tipičnu djecu koja pohađaju prvi i drugi razred osnovne škole.

_______________________________________________________________________________________________________

Projekat "Razvoj usluga podrške životu u zajednici za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom u Pljevljima"


Kroz projekat "Razvoj usluga podrške životu u zajednici za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom u Pljevljima" koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, razvili smo uslugu pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Aktivnosti koje se realizuju u okviru usluge pomoć u kući doprinose osnaživanju porodice i osamostaljivanju djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom. Usluga pomoć u kući trenutno se pruža za šest korisnika u skladu sa njihovim identifikovanim individualnim potrebama i potrebama njihovih porodica. NVU "Zračak Nade" je prvi licencirani pružalac usluge u ovoj oblasti, a kako bi ostvarili ciljeve i na efikasan i efektivan način pružali usluge, osim saradnika zaposlena su dva stručna radnika sa licencom.

_______________________________________________________________________________________________________

Žurka za Volontere (24.06.2019)


U prostorijama NVU „Zračka Nade“ je priredena žurka u čast našim drugarima Volonterima, koji su završili osnovnu i srednju školu!

Hvala Vam za lijepo prijateljstvo i podršku koju ste nam pružali svih ovih godina!

Srećan završetak jednog i početak drugog životnog poglavlja! Volimo vas, dragi naši!

_______________________________________________________________________________________________________

Dodjela nagrada Volonterima (17.06.2019)


U restoranu „Taša“ organizovali smo druženje i dodjelu volonterskih priznanja volonterima NVU „Zračak Nade“ i JU Centar za dnevni boravak djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja. Bliži se i naš raspust, čeka nas period odmora. Pravo je vrijeme da se zahvalimo onima čija nam je podrška najznačajnija–našim dragim VOLONTERIMA.

Priznanje za volonterku generacije pripalo je Dženani Žderović, dok je za volontera generacije izabran Miljan Lončar.

Hvala svima koji su i ove godine sa nama nesebično djelili svoje vrijeme, ljubav i energiju.

Završetak ove školske godine za neke od njih predstavlja i kraj školovanja u našem gradu i odlazak u drugu sredinu. Ma gdje bili i šta god radili, želimo vam puno uspjeha i sreće. Vrata „Zračka Nade“ i Centra za dnevni boravak, kao i naša srca, za vas će uvijek biti širom otvorena.

Hvala vam za sva dobra djela, tople riječi i zagrljaje.

_______________________________________________________________________________________________________

Sajam zapošljavanja osoba sa invaliditetom (07.06.2019)


Predstavnici NVU „Zračka Nade“ su prisustvovali Sajmu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, koji se održao u Beranama 7. juna 2019. godine.

Sajmu je prisustvovalo 30 poslodavaca iz Berana, Bijelog Polja, Pljevalja, Podgorice i Bara.

NVU „Zračak Nade“ je predstavio svoje poslovanje flajerima i brošurama i ostalim proizvodima koji nastaju u Digitalnoj štampariji i Radionicama za izradu ukrasnih predmeta od drveta i dekupaž tehnikom.

Sajam su svečano otvorile osobe s invaliditetom koje su u okviru projekta P.O.W.E.R stekli priliku da se zaposle kao pripravnici. Sajam je otvorila Maja Pešić, projekt menadžerka u Opštini Berane. Prema njenim riječima, aktivnosti lokalne uprave usmjerene su, između ostalog, na pojednostavljivanju komplikovanih birokratskih procedura i eliminisanja biznis barijera koje usporavaju i otežavaju privredne aktivnosti, kako bi se unaprijedio kvalitet i efikasnost javnih usluga. Na svečanom otvoranju Sajma priključili su se zvaničnici iz Evropske unije, Vlade Crne Gore, Berana, gosti iz Bosne i Hercegovine.

Sajmu je prisustvovalo više od 40 izlagača iz raznih institucija, organizacija, udruženja osoba sa invaliditetom, socijalnih preduzeća, kompanija te zaštitnih radionica. U sklopu sajma održane su dvije radionice o podsticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom i aktivnom traženju posla uz predstavljanje primjera dobrih praksi.

_______________________________________________________________________________________________________

Likovni konkurs "Oslikajmo ljubav" (05.06.2019)


Već tradicionalno NVO "Kult Montenegro" i JUB Crna Gora organizovali su likovni konkurs pod nazivom "Oslikajmo ljubav", za djecu predškolskog uzrasta i djecu sa smetnjama u razvoju koja pohađaju javne ustanove i udruženja. Nakon završenog konkursa, organizovana je manifestacija dodjele nagrada u našem gradu, koja je bila obilježena nastupima djece, druženjem, igrom i smijehom.

Drugari iz našeg Udruženja nastupali su koreografijom uz pjesmu "Ljubav je kad se neko voli", dok je naš drugar Boris Lalović odrecitovao pjesmu "Voljeti je lako".

Ponosni smo što je nagrada za crtež otišla u ruke našem Eldinu Šabanoviću, a srećni smo što je još par naših drugara osvojilo vrijedne nagrade.

Hvala NVO "Kult Montenegro" i JUB Crna Gora!

_______________________________________________________________________________________________________

Rana intervencija


Aktivnostima pružanja rane intervencije obezbijeđuje se stručna podrška djeci sa smetnjama u razvoju tako što sa njima svakodnevno radi stručni radnk-fizioterapeut.

Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta "Za život u zajednici bez diskriminacije" koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Dovoljan broj tretmana pruža mogućnost da djeca poboljšaju i ojačaju svoje fizičke sposobnosti.

_______________________________________________________________________________________________________

Panel diskusija „Socijalna inkluzija dostignuća i izazovi“ (31.05.2019)


Dana 31. mајa 2019.godine predstavnici NVU „Zračka Nade“ prisustvovali su panel diskusiji „Socijalna inkluzija dostignuća i izazovi“ koja je održana u Američkom uglu u Pljevljima.

Fond za aktivno građanstvo fAKT u saradnji sa Ambasadom SAD u Podgorici u prostrijama Američkog ugla u Pljevljima održali su treću po redu panel diskusiju, pod nazivom „Socijalna inkluzija dostignuća i izazovi“. Fond za aktivno građanstvo fAKT uz podršku Američke Ambasade u Podgorici pokrenuo je program pod nazivom Dječije organizacije građanskog društva. Program je pokrenut sa ciljem jačanje uloge građanskog društva i razvoja,u raznim društvenim oblastima. U fokusu programa je prevenstveno finasijska podrška nevladinim organizacijama kroz dva poziva za grantove odnosno poziva za finasijsku podršku održano je ukupno 16 organizacija ukupnom iznosu od 140 000$.

Panel diskusija „Socijalna inkluzija dostignuća i izazovi“ bavila se temom osnaživanja marligizovanih i nerazvijenih zajednica koje su takođe u fokusu samog programa.

Zaključci ove panel diskusije su potreba da se pobljša međusektorska saradnja, definišu odnosi između obrazovanja, socijalne zaštitei zdrastva da bi pružili što veću podršku djeci sa smetnjama u razvoju i da se razvijaju nove usluge na lokalnom nivou iz oblasti socijalne zaštite.

_______________________________________________________________________________________________________

Obuka za upotrebu asisitvine tehnologije (25. i 26.05.2019)


U okviru projekta "Primjena asistivne tehnologije u školama" koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete, 25. i 26.05.2019. godine, održana je dvodnevna obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama, u Mojkovcu za nastavnike osnovnih i srednjih škola.

Poboljšanjem kapaciteta nastavnog kadra za primjenu asistivne tehnologije, unapređuju se obrazovna postignuća djece sa posebnim obrazovnim potrebama, poboljšava se uključenost djece sa posebnim obrazovnim potrebama u nastavni proces kao i nivo svijesti zajednice o važnosti uključivanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovni sistem na bazi jednakih mogućnosti.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu

_______________________________________________________________________________________________________

Proslavi četvrte uzastopne titule ženskog fudbalskog kluba "Breznica" (15.05.2019)


Djeca NVU Zračka Nade i Centra za dnevni boravak Pljevlja na proslavi četvrte uzastopne titule ženskog fudbalskog kluba "Breznica"

_______________________________________________________________________________________________________

Posjeta volontera Gimnazije (15.05.2019)


Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice učenici- volonteri Gimnazije „Tanasije Pejatović“ pripremili su prigodan program posvećen drugarima iz NVU „Zračka Nade“ i JU Centar za dnevni boravak Pljevlja. Tom prilikom u prostorijama NVU „Zračka Nade“ volonteri su govorili o značaju porodice kao osnovne ćelije društva, njenim funkcijama kao i problemima sa kojima se današnja savremena porodica suočava počev od nezaposlenosti , siromaštva, nasilja pa sve do urušavanja porodičnih vrijednosti.

Prikazan je film pod nazivom “Razumijevanje i ljubav–put do sreće”. Ovaj film je poklon volontera Gimnazije svojim drugarima iz NVU „Zračka Nade“ i JU Centra za dnevni boravak Pljevlja kao znak male pažnje za nezaboravno druženje i trenutke provedene sa njima.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu


_______________________________________________________________________________________________________

Tribina- Stanovanje uz podršku (14.05.2019)


14.05.2019. godine u sali Skupštine opštine Pljevlja, održala se tribina za lokalnu zajednicu na kojoj su edukatori iz Beograda mr. psihologije Jadranka Novak i dr. defektologije Dragan Lukić govorili o važnosti servisa Stanovanje uz podršku. Tribina se realizovala kao jedna od aktivnosti u projektu „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji realizuje NVU “Zračak Nade“ uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

Ispred NVU “Zračka Nade“ i JU Centra za dnevni boravak Pljevlja prisutne je pozdravila i predstavila projekat Svetlana Dujović. Takođe, prisutnima se obratila samostalna savjetnica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda Aleksandra Popovic, koja je kao predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava bila u monitoring posjeti.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu


_______________________________________________________________________________________________________

Dvodnevna obuka za otvaranje usluge Stanovanje uz podršku (13-14.15.2019)


U okviru projekta "Za život u zajednici bez diskriminacije" koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 13. i 14.05.2019. godine realizovana je dvodnevna obuka za otvaranje usluge Stanovanje uz podršku. Edukatori na dvodnevnoj obuci bili su mr. Jadranka Novak i dr. Dragan Lukić, stručnjaci iz Beograda, sa dugogodišnjim iskustvom iz ove oblasti. Edukaciji su prisistvovali predstavnici lokalne samouprave, Centra za socijalni rad Pljevlja i Žabljak, Doma starih Pljevlja, NVO "Zračak Nade" i JU Centra za dnevni boravak Pljevlja. Dvodnevna obuka se realizovala u prostorijama NVO “Zračak Nade“.

Ovom prilikom u monitoring posjetu kao predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava, došla je Aleksandra Popovic, samostalna savjetnica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu


_______________________________________________________________________________________________________

Kulturni dani Ankare (27.04.2019)


Predstavnici NVU "Zračak Nade" prisustvovali su svečanom programu koji je organizovala NVO BAKIDER u okviru projekta "Ankara Kültür Günleri" (Kulturni dani Ankare) u Podgorici. Tom prilikom predstavnica Zračka Nade potpisala je Protokol bratstva, jedinstva i razvoja NVO. Potpisivanjem Protokola NVU "Zračak Nade" je postalo dio međunarodne platforme za jačanje nauke, kulture i trgovine između Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. U sali su bili postavljeni štandovi, na kojima su predstavnici BAKIDER-a, obrazovani mladi ljudi upoznavali nas sa kulturom i naukom kao i raznim Univerzitetima.

_______________________________________________________________________________________________________

Obuka za upotrebu asisitvine tehnologije (20-21.04.2019)


U okviru projekta "Primjena asistivne tehnologije u školama" koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete, 20. i 21.04.2019. godine, održana je dvodnevna obuka za upotrebu asisitvine tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama u Bijelom Polju za nastavnike osnovnih i srednjih škola. Obuka se realizovala po akreditovanom programu kod Zavoda za školstvo Crne Gore i svi polaznici će dobiti sertifikat.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu

_______________________________________________________________________________________________________

Radionica na temu proljećnih radova u vrtu (04.04.2019)


U okviru projekta "Za život u zajednici bez diskriminacije" koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, predvidjenim aktivnostima pružanja rane intervencije za djecu sa teškoćama u razvoju i obuke za svakodnevne životne aktivnosti, održali smo radionicu na temu proljećnih radova u vrtu. Naučili smo kada i kako se sadi pasulj.

_______________________________________________________________________________________________________

Obilježen svjetski dan osoba sa autizmom (02.04.2019)


Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju iz NVU „Zračak Nade“ Pljevlja i JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja uz podršku Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja obilježili su Svjetski dan osoba sa autizmom.

Tim povodom organizovali smo tradicionalnu šetnju gradom sa plavim balonima u kojoj su pored djece i mladih sa smetnjama u razvoju iz NVU „Zračak Nade“ i JU Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja učestvovala i djeca iz vrtića, osnovnih i srednjih škola i FK Breznica.

Volonteri iz NVU „Zračak Nade“ i JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja izveli su “Vilinsku pjesmu“ koja je propraćena i znakovnim jezikom da bi je mogle razumjeti i osobe sa oštećenim sluhom. Na kraju izvodjenja „Vilinske pjesme“ stotine plavih balona je pušteno i nebo iznad Pljevalja je postalo još plavlje.

Na Trgu je zatim održan muzički program u kome su učestvovali: Volonterski klub iz NVU “Zračak Nade” i Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja, Nejra Mekić, Nejra Bašic, Emil Fetahović , Kerim Halilović, Anastasija Vojinović i Milorad Koćalo.

Ponosni na volotere, stručni tim i organizaciju, posle završenog programa proslavili smo još jedan njihov uspjeh uz kolače i divno druženje.

I ovaj put smo iz Pljevalja poslali poruku podrške osobama sa autizmom, jer bogatstvo je u različitostima.

PV portal / PV informer
Članak objavljen na PV portalu
Članak objavljen na PV informeru_______________________________________________________________________________________________________

Obilježavanje Dana osoba sa epilepsijom (26.03.2019)


Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju iz NVU „Zračak Nade“ su obilježili Dan podrške osobama sa epilepsijom. Ovaj datum se obilježava širom svijeta kao Ljubičasti dan. Zajedno smo željeli da iskažemo solidarnost sa svim osobama oboljelim od epilepsije i da utičemo na podizanje svijesti o ovom oboljenju. Naši drugari žele da poruče svim osobama sa epilepsijom da nisu sami.

Želimo da zajedno širimo znanje o epilepsiji i da rušimo predrasude.

Nije bitno gdje živite, šta radite, bitno je da zajedno, istim glasom pružimo podršku svim osobama koje žive sa epilepsijom.

_______________________________________________________________________________________________________

Korišćenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama (24-25.03.2019)


U okviru projekta „Podrži inkluziju - digitalizuj svijet djece sa smetnjama u razvoju“, koji je finansijski podržao Telekom A.D. Podgorica realizovana je obuka za korišćenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama. Obuci su prisustvovali nastavnici, učitelji, vaspitači i stručni radnici/saradnici iz škola, vrtića, NVU „Zračak Nade“ i JU Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja. Obuka se realizovala po programu koji je akreditovan kod Zavoda za školstvo. Predavači na obuci bili su dva iskusna stručnjaka iz ove oblasti.

Učesnici progama su stekli potrebna znanja o univerzalnom dizajnu i korišćenju asistivne tehnologije u svakodnevnom životu i procesu obrazovanja i vaspitanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i znanja neophodna za uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u digitalno društvo zajedno sa svojim vršnjacima. Pored ovih znanja stekli su i znanja o upotrebi sofvera koji je razvio Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom Pljevlja, a koji mogu da koriste, osim djece sa posebnim obrazvonim potrebama, učenici do III razreda osnovne škole i na taj način lakše usvajaju školska znanja i od ranog uzrasta se uključuju u digitalne tokove.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu


_______________________________________________________________________________________________________

Obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite za predstavnike pravosuđa, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, MUPa, medija, biznis sektora, NVO sektora (22-23.03.2019)


NVU „Zračak Nade“ je u okviru projekta „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore realizovalo obuku za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite za predstavnike pravosuđa, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, MUPa, medija, biznis sektora, NVO sektora.

Predavači na obuci bili su Svetlana Dujović i Žana Despotović, stručnjaci za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju. Obuka je akreditovana kod Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, tako da će svi učesnici dobiti sertifikate i bodove koji su im potrebni za licencu. Učesnici progama su stekli potrebna znanja o univerzalnom dizajnu i korišćenju asistivne tehnologije u svakodnevnom životu.

PV portal / PV informer
Članak objavljen na PV portalu
Članak objavljen na PV informeru


_______________________________________________________________________________________________________

Obilježavanje svjetskog dana osoba sa Daunovim sindromom (21.03.2019)


Povodom svjetskog dana osoba sa Daunovim sindromom u NVU „Zračak Nade“ realizovali smo niz aktivnosti kojima smo obilježili ovaj dan. Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju u šarenim čarapicama družila su se i igrala sa djecom iz tri odjeljenja drugog razreda OŠ "Ristan Pavlović" i sa drugarima iz JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja. Nakon igre, organizovali smo malo takmičenje u crtanju simbola ovog dana - šarene ili različite čarapice. Članovi žirija bili su naši volonteri, a nagrade su radovi djece Zračka Nade. Nagradu za najšareniji rad dobilo je odjeljenje II-2, za najoriginalniji rad odjeljenje II-1, za najmaštovitiji rad odjeljenje II-3, a za najveseliji rad djeca iz Dnevnog boravka.


_______________________________________________________________________________________________________

II dio obuke za gestovni jezik (15-16.03.2019)


U okviru projekta „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore kao jedna od aktivnosti je obuka za gestovni jezik za zaposlene u ustanovama lokalne samouprave, pravosuđa, MUP-a, obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, NVO sektora i medija.

Obuka za gestovni jezik je koncipirana tako da se realizuje u trajanju od 35 časova, odnosno 5 dana po 7 časova.

Drugi dio obuke smo realizovali 15. i 16.03.2019. godine.

Predavači na obuci bili su zaposleni stručnjaci za gestovni jezik sa višegodišnjim iskustvom u radu iz Resursnog centra „Dr. Peruta Ivanović“ iz Kotora.

PV portal
Prvi članak objavljen na PV portalu
Drugi članak objavljen na PV portalu


_______________________________________________________________________________________________________

Obuka za primjenu terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju (10-12.03.2019)


"Obuka za primjenu terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju" je realizovana u okviru projekta "Primjena muzikoterapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju Pljevlja". Projekat je finansijski podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo fAKT, kroz program Za jači glas organizacija građanskog društva, a uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici. Obuka je održana desetog, jedanaestog i dvanaestog marta 2019. godine.

Obuka je namjenjena: stručnim radnicima/saradnicima, vaspitačima i učiteljima iz vrtića Eko bajka, O.Š. "Salko Aljković", O.Š. "Boško Buha", O.Š. "Ristan Pavlović", O.Š." Mihailo Žugić" iz Odžaka, Centra za dnevni boravak Pljevlja i NVU „Zračak Nade“ i nakon uspješno završene obuke za primjenu terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju učesnicima su dodijeljeni sertifikati.

Obuku je održala Maja Bonačić, magistar psihologije, praktičarka terapije igrom iz Hrvatske.

Terapija igrom i muzikoterapija imaju poseban značaj obzirom na to da su glavni elemeni ovih terapijskih pravaca - igra i muzika - univerzalni i razumljivi za sve ljude, pa stoga i nezaobilazni u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju, kako bi se na intergrisan način angažovali svi njihovi potencijali.

Učesnici obuke proširili su postojeća znanja o govorno - jezičkom razvoju i razvojnim poteškoćama, kao i tehnikama i vještinama u radu sa djecom s komunikacijskim teškoćama, a tokom obuke vježbali su nedirektivni pristup igri, proširili znanja o izvršnim funkcijama i ranom razvoju, direktivnim i strukturiranim aktivnostima u igri i vježbom savladavali terapiju.

_______________________________________________________________________________________________________

Info dan (06.03.2019)


Dva predstavnika NVU „Zračak Nade“ su prisustvoavala Info danu povodom javnih konkursa za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija, koje je objavilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Na info danu je predstavljen Javnim konkurs Ministarstva za ljudska i manjinska prava od 28.02.2019 (u oblastima zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocije jednakosti, LGBTI prava, rodne ravnopravnosti, zaštita i unapređenje manjinskih prava i javni konkurs za unapređenje i zaštitu Roma/kinja i Egipćana/ke).

_______________________________________________________________________________________________________

Monitoring projekta „Budi aktivan - zaposli se“ (04.03.2019)


Monitoring projekta „Budi aktivan - zaposli se“ je realizovala Predstavnica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore - Biroa rada Pljevlja Mirjana Kulić, savjetnica za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Predstavnica Biroa rada Pljevlja je u toku monitoring posjete obišla 7 lica sa invaliditetom sa evidencije ZZZCG, uključenih u realizaciju projekta „Budi aktivan - zaposli se“. Projekat se realizuje iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Period realizacije projekta je od 16.11.2018 - 16.09.2019. godine.

Lica sa invaliditetom uključena u projekat „Budi aktivan - zaposli se“ bila su uključena u tromjesečno osposobljavanje za rad kod poslodavca na radnom mjestu pomoćni administrator/ka i za pomoćnog radnika u Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/ UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice. Obuka je trajala od 11. decembra 2018. godine do 28. februara 2019. godine. Po završenoj obuci lica sa invaliditetom su zaposlena na period od 6 mjeseci u NVU „Zračak Nade“ i kod partnera na projektu u DOO „Riznica“. Lica sa invaliditetom imaju asistente u radu, tako da se i ovim vidom podrške povećava efikasnost njihovog rada.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu


_______________________________________________________________________________________________________

Obuka za primjenu muzikoterapije u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju (01-03.03.2019)


U okviru projekta "Primjena muzikoterapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju Pljevlja", koji je finansijski podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT, kroz program Za jači glas organizacija građanskog društva, a uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici, organizovana je obuka koja je trajala 6 dana, od prvog do trećeg marta 2019. godine i dvadest devetog, tridesetog i trideset prvog marta 2019. godine.

Obuka su prošli stručni radnici/saradnici, vaspitači, učitelji i nastavnici iz vrtića Eko bajka, O.Š. "Salko Aljković", O.Š. "Boško Buha", O.Š. "Ristan Pavlović", O.Š. "MIhailo Žugić" iz Odžaka, Centra za dnevni boravak Pljevlja i NVU „Zračak Nade“.

Izvođači obuke su bili Dr sc. Ksenija Burić, edukator i muzikoterapeut sa iskustvom primjene elemenata Orff Schulwerka u edukaciji i muzikoterapiji i dipl. inž. Branko Meštrić, specijalista za izradu instrumenata iz Hrvatske.

Tokom obuke učesnici su savladali terminologiju i njen značaj, shvatili razlike između muzičke edukacije i muzikoterapije i upoznali se sa Orff instrumentima i njihovim korišćenjem. Na radionicama učesnici su izrađivali instrumente - idiofone, savladavali tehniku korišćenja istih i primjerima iz prakse kroz video prikaze proširili svoja znanja o primjeni muzike u radu sa djecom sa i bez smetnji u razvoju.

Nakon uspješno završene obuke za primjenu muziko terapije sa djecom sa smetnjama u razvoju učesnicima su dodijeljeni sertifikati.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu


_______________________________________________________________________________________________________

Međunarodna konferencija „Marakeški sporazum i njegove pogodnosti za osobe koje ne mogu čitati standardnu štampu“ (28.02.2019)


Jedan predstavnik NVU „Zračak Nade“ je prisustvovao Međunarodnoj konferenciji „Marakeški sporazum i njegove pogodnosti za osobe koje ne mogu čitati standardnu štampu“, koju je organizovao Savez slijepih Crne Gore (SSCG). Osobe koje imaju poteškoća u korišćenju standardne štampe suočavaju se sa preprekama u pogledu pristupa knjigama i drugom štampanom materijalu, zbog čega bi Crna Gora trebalo da do kraja godine ratifikuje Marakeški sporazum, koji bi otvorio veće mogućnosti razmjene knjiga na međunarondom planu.

Pored Gorana Macanovića, Izvršnog direktora Savez slijepih Crne Gore, na Konferenciju su bili govornici: Ministar kulture - Aleksandar Bogdanović, druga potpredsjednica EBU-a Barbara Martin Munoz, Savjetnica za međunarodne odnose u Savezu slijepih Crne Gore, Katarina Bigović, Bibliotekarka - Smiljana Radusinović, Direktorica odjeljenja za autorska prava i kreativne industrije - Michele J. Woods, Samostalni savjetnik za nepokretnu kulturnu baštinu - Dobrila Vlahović, Direktorica Zavoda za intelektualnu svojinu - Valentina Radulović Šćepanović, Generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture - Aleksandar Dajković, Predstavnica Ministarstva ekonomije - Dragana Ranitović, Predsjednik Mreže OOSI u CG - Milenko Vojičić, Predsjednik Saveza slijepih Makedonije - Žarko Selkovski, Predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske - Branko Suzić, Predsjednik Saveza slijepih Srbije - Milan Stošić i Predsjednik Saveza slijepih Albanije - Ardjan Hysa.

Međunarodna konferencija je dio projekta „Lakši put ka ratifikaciji Marakeškog sporazuma u zemljama Zapadnog Balkana“, koji finansira Evropski savez slijepih (EBU) kroz program Solidarnog Fonda. Partneri na projektu su Savez slijepih Albanije, Savez slijepih Makedonije, Savez slijepih Srbije i Savez slijepih Republike Srpske.

_______________________________________________________________________________________________________

Obuka iz oblasti monitoringa


Dva predstavnika NVU „Zračak Nade“ su prisustvovala trodnevnoj obuci za trenere u oblasti monitoringa lica sa invaliditetom u sklopu projekta "Monitoring i promovisanje prava djece i mladih sa invaliditetom bez diskriminacije" koji finansijski podrzava Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Projekat realizuje NVU Djeca Crne Gore uz podršku 6 udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju: NVU „Staze“ - Podgorica, NVU „Nova šansa u Novom“ - Herceg Novi, NVU „Zračak Nade“ - Pljevlja, NVO „Oaza“ - Bijelo Polje i NVU „Pravo na zivot“ - Ulcinj.

_______________________________________________________________________________________________________

Obuka za gestovni jezik (08-10.02.2019)


U okviru projekta „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore kao jedna od aktivnosti je obuka za gestovni jezik za zaposlene u ustanovama lokalne samouprave, pravosudja, MUP-a, obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, NVO sektora i medija.

Obuka za gestovni jezik je koncipirana tako da se realizuje u trajanju od 35 časova, odnosno 5 dana po 7 časova.

Prvi dio obuke smo realizovali 8, 9. i 10. februara. Predavači na obuci bili su zaposleni stručnjaci za gestovni jezik sa višegodišnjim iskustvom u radu iz Resursnog centra „Dr. Peruta Ivanović“ iz Kotora.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu

_______________________________________________________________________________________________________

Usluga pomoć u kući (01.02.2019)


Na početku pružanja usluge pomoć u kući održana je obuka o postupanju u slučajevima EPI napada. Obuku za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike održala je dr specijalista neurologije Sabrina Hadžiosmanović. Učesnici su na obuci stekli osnovna i proširili svoja znanja, kako bi mogli adekvatno postupati u datim situacijama. Obuka je održana u prostorijama NVU „Zračak Nade“.

Ova usluga je jako delikatna, stoga je potrebno kontinuirano edukovanje o ovoj temi, te planiramo dalju saradnju sa dr specijalistom neurologije Sabrinom Hadžiosmanović.

_______________________________________________________________________________________________________

2019

---

2018

---

2017

---

2016

---

2015

---

2014

---

2013

---

2012

---

2011