PROJEKAT - „BUDI AKTIVAN - ZAPOSLI SE“
Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ počelo je 16. novembra 2018. godine sa realizacijom projekta „Budi aktivan - zaposli se“.


Partner na projektu je DOO „Riznica“.

Donator je ZZZCG – Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom.


Period realizacije: 16.11.2018 - 16.09.2019. godine

Vrijednost projekta: 52.519,44 €


OPŠTI CILJEVI PROJEKTA:


• Unapređenje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori;
• Povećanje radnih kvalifikacija lica sa intelektualnim invaliditetom i brže uključivanje u radne i društvene procese;
• Prevencija socijalne isključenosti lica sa invaliditetom;
• Povećanje zaposlenosti lica sa intelektualnim invaliditetom kroz poboljšanje partnerstva između NVO i poslodavaca iz privatnog sektora;
• Podizanje nivoa svijesti zajednice i poslodavaca o radnim kapacitetima lica sa invaliditetom i mogućnostima i benefitima zapošljavanja ovih lica.

POSEBAN CILJ PROJEKTA JE:


• Povećanje broja lica sa intelektualnim invaliditetom koji su osposobljeni za pomoćnog radnika u administraciji i pomoćnog radnika u štampariji.

AKTIVNOSTI PREDVIĐENE PROJEKTOM SU:


• Koordinacija projekta;
• Selekcija nezaposlenih lica;
• Izvođenje tromjesečnog osposobljavanja za rad kod poslodavca na radnom mjestu pomoćni administartor/ka i za pomoćnog radnika u Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice za 7 lica sa intelektualnim invaliditetom;
• Radni angažman 7 lica sa intelektualnim invaliditetom u NVU “Zračak Nade” i DOO „Riznica“ ­ 6 mjeseci;
• Nabavka opreme i osnovnog materijala za osposobljavanje kod poslodavca i radni angažman 7 lica sa intelektualnim invaliditetom;
• Psihosocijalna podrška licima sa intelektualnim invaliditetom;
• Medijska kampanja o pravima i mogućnostima lica sa invaliditetom kao socijalno isključenih grupa (okrugli sto, ažuriranje sajta, kreiranje i održavanje fb stranice).

NOVOSTI# Okrugli sto

U prostorijama NVU „Zračak Nade” održan je okrugli sto na temu „Zapošljavanjem do zajedničkog cilja-ostvarenja socijalne inkluzije“, kao jedna od završnih aktivnosti projekta „Budi aktivan-zaposli se“. Na okruglom stolu predstavljene su aktivnosti i rezultati projekta. Učesnici okruglog stola bili su predstavnici Izvođača i partnera na projektu, predstavnici lokalne zajednice, lica sa invaliditetom koja su bila angažovana na projektu, kao i lica sa invaliditetom koja su bila uključena u prethodno realizovane projekte, njihovi instruktori i mentori.

Projekat „Budi aktivan-zaposli se“ realizuje NVU „Zračak Nade” a podržao ga je ZZZCG (Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom). Partner na projektu je DOO „Riznica“.

Tokom projekta lica sa invaliditetom su prošla obuku osposobljavanja za rad kod poslodavca na radnom mjestu pomoćni administartor/ka i za pomoćnog radnika u Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice. Nakon toga bili su zaposleni na period od šest mjeseci, a dvije osobe sa invaliditetom će nastaviti radni angažman u NVU „Zračak Nade” i nakon završetka projekta u trajanju od šest mjeseci.

# PV portal
Članak objavljen na PV portalu


# ČETVRTA PROJEKTNA AKTIVNOST

Realizacija četvrte projektne aktivnosti – Radni angažman lica sa invaliditetom u NVU „Zračak Nade” i DOO „Riznica“ - 6 mjeseci.

Lica sa invaliditetom su radno angažovana uz podršku 4 mentora/asistenta u radu za pomoćnog administrativnog radnika i za pomoćnog radnika u Digitalnoj štampariji za rad na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i na termo ručnoj presi za majice u NVU „Zračak Nade“ i DOO „Riznica“ (ugovor o radu). U prva tri mjeseca radnog angažmana polovina od ukupnog broja lica sa invaliditetom bila su angažovana u NVU „Zračak Nade“, a druga polovina lica sa invaliditetom bila su angažovana u partnerskoj firmi D.O.O. „Riznica“. Zbog sticanja radnog iskustva u obje oblasti za koju su osposobljeni, u periodu druge polovine radnog angažmana lica sa invaliditetom koja su bila zaposlena u NVU „ Zračak Nade“ sada su zaposlena u partnerskoj firmi D.O.O. „Riznica“, a lica sa invaliditetom koja su bila do tada angažovana u D.O.O. „Riznica“ su angažovana u NVU „Zračak Nade“. U periodu radnog angažmana pomoćni administrativni radnici rade na poslovima vezanim za administraciju: prijem dokumenata, razvrstavanje, arhiviranje i čuvanje, pisanja dopisa i ostalih akata. Pomoćni radnici koji rade u Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice rade pripremne poslove za izradu predmeta na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i na termo ručnoj presi za majice.

Tokom radnog angažmana licima sa i invaliidtetom se pruža i psihosocijalna podrška radi poboljšanja psihosocijalnih sposobnosti.

# PV portal
Članak objavljen na PV portalu

# Monitoring projekta „Budi aktivan - zaposli se“ (04.03.2019)

Monitoring projekta „Budi aktivan - zaposli se“ je realizovala Predstavnica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore - Biroa rada Pljevlja Mirjana Kulić, savjetnica za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Predstavnica Biroa rada Pljevlja je u toku monitoring posjete obišla 7 lica sa invaliditetom sa evidencije ZZZCG, uključenih u realizaciju projekta „Budi aktivan - zaposli se“. Projekat se realizuje iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Period realizacije projekta je od 16.11.2018 - 16.09.2019. godine.

Lica sa invaliditetom uključena u projekat „Budi aktivan - zaposli se“ bila su uključena u tromjesečno osposobljavanje za rad kod poslodavca na radnom mjestu pomoćni administrator/ka i za pomoćnog radnika u Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/ UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice. Obuka je trajala od 11. decembra 2018. godine do 28. februara 2019. godine. Po završenoj obuci lica sa invaliditetom su zaposlena na period od 6 mjeseci u NVU „Zračak Nade“ i kod partnera na projektu u DOO „Riznica“. Lica sa invaliditetom imaju asistente u radu, tako da se i ovim vidom podrške povećava efikasnost njihovog rada.

# PV portal
Članak objavljen na PV portalu


# Individualni razgovori

Savjetodavci Zavoda za zapošljavanje – Biro rada Pljevlja obavili su individualne razgovore sa nezaposlenim licima sa invaliditetom o zainteresovanosti za rad u oblasti poslova iz administracije- pomoćni radnik u administraciji i pomoćni radnik u Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice.

Partneri na projektu su u saradnji sa savjetodavcima odabrali 7 lica sa invaliditetom koja će biti uključena u realizaciju projekta. Projektni tim je nakon selekcije pojasnio sve detalje projekta licima koja će se osposobljavati za rad kod poslodavca na radnom mjestu za pomoćnog administartora/ku i za pomoćnog radnika u Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice.

# Obuka

Obuka osposobljavanja za rad kod poslodavca na radnom mjestu pomoćni administartor/ka i za pomoćnog radnika u Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice za 7 lica sa invaliditetom počela je 12. decembra 2018. godine i trajaće tri mjeseca.

U toku tromjesečnog osposobljavanja za rad kod poslodavca 7 lica sa invaliditetom će uz stručnu podršku dva instruktora biti uključena na adekvatan način u proces osposobljavanja za rad kod poslodavca na radnom mjestu pomoćni administartor/ka i za pomoćnog radnika u Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice.

Jedan od instruktora će postepeno uvoditi lica sa invaliditetom, na osnovu individualnih očuvanih potencijala, u poslove iz oblasti administracije. Instruktor će prenositi na adekvatan način znanja i određene vještine rada kako bi se učesnici obuke osposobili za obavljanje dijela administrativnih poslova.

Takođe, instruktor iz oblasti rada u Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice će lica sa invaliditetom uvoditi u poslove iz oblasti rada u Digitalnoj štampariji. Osposobljavanjem će biti obuhvaćeni jednostavni poslovi koji će imati pripremni karakter, a ukoliko neko od lica sa invaliditetom koja su uključena u obuku iskaže smisao i interesovanje za složenijim, svakako će im se pružiti šansa za ovladavanje i tom vrstom poslova.

Obuka će se izvoditi u prostorijama koje su smještene u zgradi Centra za dnevni boravak i Zračka Nade i patnera na projektu D.O.O.“ Riznica“, a adekvatno su opremljene za tu namjenu.

Ovako intenzivno osposobljavanje će dodatno unaprijediti novostečene kompetencije za rad lica sa invaliditetom, a u kasnijem periodu, po završetku projekta, će uvećati njihove šanse za zaposlenje u javnom i privatnom sektoru.

# PV portal

Članak objavljen na PV portalu