PROJEKAT - „SAMOZASTUPANJEM DO SMANJENJA DISKRIMINACIJE OSOBA SA INTELEKTUALNIM INVALIDITETOM“
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Samozastupanjem do smanjenja diskriminacije osoba sa intelektualnim invaliditetom“ koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore.Vrijednost projekta: 24.438,40 €

Period realizacije projekta: 10 mjeseci, od 25.12.2019. do 24.10.2020. godineGlavni cilj projekta:


• Smanjenje diskriminacije prema osobama sa intelektualnim invaliditetom kroz upoznavanje zajednice sa njihovim pravima za samostalno odlučivanje i omogućavanje punog građanskog učešća putem samozastupanja.

Specifični ciljevi projekta:


• smanjenje diskriminacije prema osobama sa intelektualnim invaliditetom kroz upoznavanje zajednice sa njihovim pravima za samostalno odlučivanje;
• smanjenje diskriminacije prema osobama sa intelektualnim invaliditetom ukazivanjem na njihove potencijale;
• unapređenje znanja osoba sa intelektualnim invaliditetom za samozastupanje;
• informisanost osoba sa intelektualnim invaliditetom o načinima i mogućnostima uključivanja u procese odlučivanja i uticaja na relevantne lokalne i nacionalne politike i preuzimanje aktivne uloge u razvoju inkluzivnog društva;
• unapređenje samozastupanja u Crnoj Gori kroz pilotiranje modela dobre prakse samozastupanja u 5 gradova Crne Gore (Pljevlja, Bijelo Polje, Podgorica, Tuzi, Herceg Novi/Ulcinj);
• povećanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom i stvaranje mogućnosti za direktno djelovanje na zajednicu osnivanjem Udruženja osoba sa intelektualnim invaliidtetom i jačanje demokratskog društva kroz podsticanje učešća i učešće osoba sa intelektualnim invaliditetom u društvenoj zajednici.

Direktne ciljne gupe:


15 osoba sa intelektualnim invaliditetom, samozastupnika; 5 savjetnika osobama sa intelektualnim invaliditetom obučeno za podršku u samozastupanju; 5 mentora osobama sa intelektualnim invaliditetom obučeno za podršku u radu klubova za samozastupanje; 50 osoba sa intelektualnim invaliditetom koji su članovi klubova za samozastupanje; 5 Udruženja roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju ili Udruženja za podršku djeci i mladima u čijim prostorijama će raditi klubovi za samozastupanje; 30 učesnika okruglog stola (predstavnici lokalnih samouprava, Ministarstava, institucija, organizacija osoba sa invaliditetom i drugih NVO); članovi Odbora za ljudska prava i slobode i 5 Sekretara Sekretarijata za društvene djelatnosti u 5 gradova Crne Gore

Indirektne ciljne grupe:


• 50 roditelja osoba sa intelektualnim invaliditetom; djeca i mladi sa smetnjama u razvoju; druga lica sa invaliditetom i šira lokalna zajednica

Aktivnosti u projektu:


• Koordinacija projekta
• Organizovanje 5-dnevne obuke za samozastupanje osoba sa intelektualnim invaliditetom iz 5 opština (Pljevlja, Podgorica, Tuzi, Bijelo Polje, Herceg Novi ili Ulcinj)
• Petodnevna obuka za samozastupanje osoba sa intelektualnim invaliditetom iz iz 5 opština (Pljevlja, Podgorica, Tuzi, Bijelo Polje, Herceg Novi ili Ulcinj)
• Formiranje i rad klubova za samozastupanje osoba sa intelektualnim invaliditetom
• Mentorstvo i podrška radu klubovima za samozastupanje osoba sa intelektualnim invaliditetom u 5 opština (Pljevlja, Podgorica, Tuzi, Bijelo Polje, Herceg Novi ili Ulcinj)
• Održavanje okruglog stola u Podgorici u trajanju od 2 sata
• Priprema i akreditacija programa “Program obuke za podršku samozastupanju osoba sa intelektualnim invaliditetom” kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu
• Osnivanje Udruženja osoba sa intelektualnim invaliditetom– Samozastupnika CG
• Sastanci sa predstavnicima Odbora za ljudska prav i slobode i Sekretarima Sekretarijata za društvene djelatnosti u 5 gradova Crne Gore
• Medijska kampanja o značaju obuke za samozastupanje osoba sa intelektualnim invaliditetom, realizacija TV emisije o samozastupanju osoba sa intelektualnim invaliditetom

Očekivani rezulatati:


• 15 osoba sa intelektualnim invaliditetom obučeno za samozastupanje na 5 dnevnom seminaru
• 50 osoba sa intelektualnim invaliditetom obučeno za samozastupanje tokom rada klubova
• 5 savjetnika osobama sa intelektualnim invaliditetom obučeno za podršku u samozastupanju
• 5 mentora osobama sa intelektualnim invaliditetom obučeno za podršku u radu klubova za samozastupanje
• osnovano 5 klubova za samozastupanje u Crnoj Gori
• održan 1 okrugli sto
• 30 učesnika okruglog stola upoznato sa pravima osoba sa intelektualnim invaliditetom na samozastupanje
• 1 program akreditovan kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu
• osnovano Udruženje osoba sa intelektualnim invaliditetom samozastupnika Crne Gore
• održan sastanak sa predstavnicima Odbora za ljudska prava i slobode
• održani sastanci sa 5 Sekretara sekretarijata za društvene djelatnosti u 5 gradova Crne Gore
• emitovane 2 emisije na lokalnoj TV stanici o antidiskriminaciji lica sa intelektualnim invaliditetom i njihovom pravu i mogućnostima samozastupanja
• informisana šira javnost o pravima osoba sa invaliditetom i antidiskriminacionim zakonima


NOVOSTI# 23.12.2020. godine

U sali PR Centra u Podgorici, kao završna aktivnost u projektu „Samozastupanjem do smanjenja diskriminacije osoba sa intelektualnim invaliditetom“, koji je finansiralo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, održana je Regionalna konferencija.

Predstavnica Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Aleksandra Popović ocijenila je da implementacija ovog projekta doprinosi poštovanju ljudskih prava i dostojanstvu lica sa intelektualnim invaliditetom, ostvarivanju prava na donošenje sopstvenih odluka i samostalnost lica sa intelektualnim invaliditetom, kroz samozastupanje, kao i puno i efektivno učešće u uključivanje u sve oblasti društvenog života.

Predstavnica NVU Zračak Nade i koordinator projekta Sanela Žiga predstavila je učesnicima realizovane aktivnosti projekta i značaj postignutih rezultata. Predstavnica Dnevnog centra Pljevlja i NVU Zračak Nade Svetlana Dujović govorila je koliko je bitna podrška da bi se podržali mladi ljudi s intelektualnim invaliditetom da govore u svoje ime, da kažu šta su im želje i koje su to oblasti podrške u kojima bi oni mogli da budu bolji i aktivniji.

Samozastupnik Kadir Zendželić govorio je šta za njega znači samozastupanje i koliko je važno svim osobama sa intelektualnim smetnjama.

O važnosti ostvarivanja prava na život u otvorenoj zajednici, o podršci koju bi pružali osnaženi roditelji svojoj djeci na putu ka samozastupanju govorili su predavači iz Beograda i Novog Sada: Dr. sci Dragomir Lukić, mr Jadraka Šujak i mr Slavica Marković. Dipl. pravnik Nemanja Dujović podsjetio je da Zakon o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom na detaljan način reguliše zabranu diskriminacije, predviđa oblike diskriminacije i na taj način, kako je pojasnio, jedan od najvažnijih pravnih akata koji pruža pravni okvir za samostalan život osoba s invaliditetom i njihovo učešće u svim oblastima društvenog života.

Na Konferenciji učešće su uzeli: Samozastupnici (osobe sa intelektualnim invaliditetom iz 5 opština: Pljevlja, Bijelo Polje, Podgorica, Tuzi i Ulcinj), predstavnici Udruženja iz ovih 5 opština i predstavnica Sekretarijata za društvene djelatnosti iz Pljevalja Vildana Nahodović.

RTPV, Emisija periskop

# 23.12.2020. godine

cdm | portalanalitika | antenam | fosmedia | standard | pobjeda | aktuelno | portalpodgorica | tvpljevlja | prcentar

U sali PR Centra u Podgorici, uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore održana je Osnivačka Skupština Nacionalnog udruženja osoba sa intelektualnim invaliditetom Crne Gore „Samozastupnici“.

Osnivači ovog Udruženja su članovi iz 5 roditeljskih udruženja djece i mladih sa smetnjama u razvoju iz 5 gradova Crne Gore: Pljevalja, Podgorice, Bijelog Polja, Tuzi i Ulcinja. Na Osnivačkoj Skupštini je donešena odluka o osnivanju Nacionalnog udruženja osoba sa intelektualnim invaliditetom Crne Gore „Samozastupnici“, predstavljen je i usvojen Statut Udruženja i popunjena je prijava za upis u Registar nevladinih udruženja.

Ovo je prvo i jedino udruženje osoba sa intelektualnim invaliditetom u Crnoj Gori i predstavlja osobe sa intelektualnim invaliditetom koje žele i mogu da pričaju o svojim potrebama, problemima i mogućnostima u svoje ime i u ime svojih kolega koji nisu to u mogućnosti.

Trenutno ova ciljna grupa je jedna od najranjivijih i najmarginalizovanijih u Crnoj Gori.

Dokumenta za proces registracije su pripremljena i biće poslata Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.# MLJMP „Samozastupanjem do smanjenja diskriminacije osoba sa intelektualnim invaliditetom“ (16.08.2020)

PV novine | TV Pljevlja

U okviru projekta „Samozastupanjem do smanjenja diskriminacije osoba sa intelektualnim invaliditetom“ koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, NVU Zračak Nade je 17.06.2020. godine započeo sa realizacijom prve aktivnosti: "Petodnevna obuka za samozastupanje osoba sa intelektualnim invaliditetom iz 5 opština (Pljevlja, Podgorica, Tuzi, Bijelo Polje i Ulcinj)".

Poštujući mjere i preporuke Vlade Crne Gore, uz saglasnost Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore, seminar se realizuje online preko ZOOM aplikacije. Predavači na seminaru su osobe sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa osobama sa intelektualnim invaliditetom i samozastupanju, Dr.sci Dragomir Lukić, MA Jadraka Šujak, MA Slavica Marković, Dipl. pravnik Nemanja Dujović, kao i samozastupnik Lazar Šljivančanin.

Na ovaj način osobe sa intelektualnim invaliditetom će se obučiti za samozastupanje da bi mogli da govore u svoje ime i da se bore za ostvarenje svojih prava. Samozastupanje donosi pozitivne promjene u životu. Samozastupnik brani lične interese i interese onih koji se nalaze u sličnoj situaciji.

Realizacijom ove aktivnosti kao i drugih aktivnosti iz projekta želimo da poboljšamo položaj osoba sa intelektualnim invaliditetom i doprinesemo smanjenju diskriminacije prema njima.