PROJEKAT - „OSNAŽIVANJEM DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I LICA SA INTELEKTUALNIM INVALIDITETOM DO SMANJENJA DISKRIMINACIJE I JAČANJA INKLUZIVNOG DRUŠTVA“
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore

Donator: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore

Vrijednost projekta: 23.416,00 €

Period realizacije projekta: od 04.11.2020. do 04.10.2021. godine (11 mjeseci)Opšti cilj projekta:


• Smanjenje diskriminacije prema djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i osobama sa intelektualnim invaliditetom uspostavljanjem adekvatne podrške za samostalno uključivanje u društveni i politički život zajednice i reagovanje na diskriminaciju i kroz upoznavanje zajednice sa pravima osoba sa invaliditetom na samostalno odlučivanje.

Specifični ciljevi projekta:


• Smanjenje diskriminacije prema osobama sa intelektualnim invaliditetom kroz upoznavanje zajednice sa njihovim pravima za samostalno odlučivanje;
• Smanjenje diskriminacije prema djeci i mladim osobama sa smetnjama u razvoju kroz podršku za samostalno uključivanje u život zajednice;
• Smanjenje diskriminacije prema djeci i mladima sa smetnjama u razvoju kao i osobama sa intelektualnim invaliditetom kroz povećanje informisanosti i njihovo edukovanje, edukovanje porodica o načinima i mogućnostima prepoznavanja i pravilnog reagovanja na diskriminaciju i uticaja na relevantne lokalne i nacionalne politike i preuzimanje aktivne uloge u suzbijanju diskriminacije;
• Smanjenje diskriminacije prema djeci i mladima sa smetnjama u razvoju obučavanjem za samostalnu realizaciju svakodnevnih životnih aktivnosti;
• Smanjenje diskriminacije prema mladim i odraslim osobama sa invaliditetom kroz njihovo osnaživanje za učešće u javnom i političkom životu bez diskriminacije;
• Unapređenje znanja osoba sa intelektualnim invaliditetom za samozastupanje kroz nastavak rada kluba samozastupnika u Pljevljima.
• Jačanje demokratskog društva kroz podsticanje učešća i učešće osoba sa invaliditetom u društvenoj zajednici i
• Informisanje šire javnosti o pravima osoba sa invaliditetom i antidiskriminacionim zakonima.

Direktne ciljne gupe:


10 osoba sa intelektualnim invaliditetom iz Pljevalja;
20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju;
20 članova porodica i roditelja djece sa smetnjama u razvoju;
200 djece i mladih bez smetnji u razvoju;
30 predstavnika lokalne samouprave, ministarstava, NVO sektora, Centara za socijalni rad i dr.

Indirektne ciljne grupe:


• 150 roditelja i članova porodica osoba sa intelektualnim invaliditetom, djece i mladih sa smetnjama u razvoju;
• Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju;
• Druga lica sa invaliditetom;
• Šira lokalna zajednica.

Aktivnosti u projektu:


1. Koordinacija projekta
2. Organizovanje jednodnevne obuke o procesu prepoznavanja i prijave diskriminacije prema OSI za osobe sa invaliditetom, roditelje i članove porodice osoba sa invaliditetom
3. Jednodnevna obuka o procesu prijave diskriminacije OSI za osobe sa invaliditetom, roditelje i članove porodice osoba sa invaliditetom
4. Javni čas u osnovnim i srednjim školama na temu prepoznavanje diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju i OSI, reagovanje i prijavljivanje diskriminacije
5. Nastavak rada kluba za samozastupanje osoba sa intelektualnim invaliditetom u Pljevljima
6. Radionice za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju za obučavanje za samostalnu realizaciju svakodnevnih životnih aktivnosti
7. Organizovanje dvodnevne obuke za osnaživanje mladih i odraslih lica sa invaliditetom za učešće u javnom i političkom životu bez diskriminacije
8. Dvodnevna obuka za osnaživanje mladih i odraslih lica sa invaliditetom za učešće u javnom i političkom životu bez diskriminacije
9. Medijska kampanja o značaju osnaživanja mladih i odraslih lica sa invaliditetom za učešće u javnom i političkom životu bez diskriminacije
9.1. Realizacija okruglog stola

Očekivani rezulatati:


Projekat će doprinijeti većem unapređenju vaninstitucionalnih oblika podrške djeci i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom, njihovoj većoj integraciji u društvenu zajednicu kao i kvalitetnijem pluralizmu usluga.


• 30 osoba sa intelektualnim invaliditetom, roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju i članova porodica obučeno za prepoznavanje, reagovanje i prijavu diskriminacije na jednodnevnom seminaru
• 200 učenika iz završnih razreda osnovne škole i iz srednje škole na javnom času informisano o Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvenciji o pravima lica sa invaliditetom
• 10 osoba sa intelektualnim invaliditetom uključeno u nastavak rada Kluba za samozastupnike u Pljevljima
• 15 djece i mladih sa smetnjama u razvoju kroz aktivnosti Radionica za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju za obučavanje za samostalnu realizaciju svakodnevnih životnih aktivnosti poboljšalo svoju samostalnost i samopouzdanje
• 15 mladih i odraslih lica sa intelektualnim invaliditetom obučeno za učešće u političkom i javnom životu
• Medijskom kampanjom informisana šira javnost o značaju participacije mladih i odraslih lica sa intelektualnim invaliditetom u javnom i političkom životu bez diskriminacije
• Realizovan 1 okrugli sto na temu poštovanja ljudskih prava, prepoznavanju i reagovanju na slučajeve diskriminacije lica sa invaliditetom, značaju osnaživanja mladih i odraslih lica sa intelektualnim invaliditetom za učešće u javnom i političkom životu bez diskriminacije, ali i o sposobnosti osoba sa intelektualnim smetnjama za samozastupanje, kao i o značaju samostalnog realizovanja svakodnevnih životnih aktivnosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju


NOVOSTI# Okrugli sto (02.11.2021. godine)

Uspješno završen projekat “Osnaživanjem djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom do smanjenja diskriminacije i jačanja inkluzivnog društva”, finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

02.11.2021. godine održana je završna aktivnost ovog projekta - Okrugli sto na temu osnaživanja osoba sa invaliditetom za samostalnu realizaciju svakodnevnih životnih aktivnosti.

Okruglom stolu priključio se veći broj učesnika od planiranog, među kojima su bili predstavnici organizacija iz Bijelog Polja i Podgorice, što doprinosi širenju značajnih informacija.

Sticanje i prenošenje znanja i informacija unutar sektora je garant da ćemo dobiti adekvatno informisane i obučene zaposlene koji rade na pitanjima položaja i prava osoba sa invaliditetom, a samim tim i poštovanje antidiskriminacionih zakona i preduzimanje potrebnih mjera u cilju smanjena diskriminacije. Na ovaj način će se omogućiti licima sa invaliditetom da na pravi i najlakši način ostvaruju svoja prava i adekvatno se uključuju u život zajednice.


# Dvodnevna obuka (30. i 31.10.2021. godine)

Održana je online dvodnevna obuka za osnaživanje mladih i odraslih lica sa invaliditetom za učešće u javnom i političkom životu bez diskriminacije.

Predavači na obuci bile su osobe sa dugogodišnjim iskustvom rada i zalaganja u ovoj oblasti: Savo Knežević i Rasema Hekalo.

Obuka je organizovana u okviru projekta “Osnaživanjem djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom do smanjenja diskriminacije i jačanja inkluzivnog društva”, koji je finansijski podržalo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Realizovanjem ove aktivnosti ostvaren je jedan od planiranih ciljeva, a to je smanjenje diskriminacije prema mladim i odraslim osobama sa invaliditetom kroz njihovo osnaživanje za učešće u javnom i političkom životu bez diskriminacije.


# Jednodnevna obuka (23.10.2021. godine)

PV Informer

Održana je jednodnevna obuka o procesu prijave diskriminacije osoba sa invaliditetom, za osobe sa invaliditetom, roditelje i članove porodice osoba sa invaliditetom. Obuku je preko ZOOM aplikacije održala dr Sonja Vasić, koja je tom prilikom približila značenje diskriminacije, kako je prepoznati i pojasnila kako pravilno reagovati: kada je moguće spriječiti a kada i gdje se treba prijaviti.

Obuka je organizovana u okviru projekta “Osnaživanjem djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom do smanjenja diskriminacije i jačanja inkluzivnog društva” koji je podržalo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.


# Javni čas za učenike osnovnih i srednjih škola

U okviru projekta "Osnaživanjem djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom do smanjenja diskriminacije i jačanja inkluzivnog društva" koji je podržalo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, održan je Javni čas za učenike osnovnih i srednjih škola. Govorili smo na temu zabrane diskriminacije osoba sa invaliditetom, sa osvrtom na definicije i zakonodavni okvir i ono najvažnije kako je prepoznati i pravilno reagovati i kome prijaviti.

Javni čas je održan online preko ZOOM aplikacije, učenici su pratili predavanje u većoj grupi preko računara i projektora ili u manjim grupama preko računara i mobilnih telefona.

Ova aktivnost ima za cilj da se informišu mladi ljudi, učenici završnih razreda osnovnih i učenici srednjih škola među kojima je diskriminacija najzastupljenija, a onda i da se šira javnost podstakne na reagovanje na diskriminaciju, umanji doživljaj društvene bespomoćnosti i doprinese uvažavanju različitosti.

Učenici su imali prilku da se informišu o pojmu diskriminacije, tako da su bili spremni i motivisani da govore o pravima djece sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom i zabrani diskriminacije prema njima.


# Radionice

U toku je realizacija radionica za podršku djeci i mladima sa smetnjama u razvoju u savladavanju prepreka za samostalno obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti.

Radionice se održavaju individualno ili online zbog epidemiološke situacije, a u okviru projekta "Osnaživanjem djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom do smanjenja diskriminacije i jačanja inkluzivnog društva" koje je podržalo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.