PROJEKAT - „STVARANJE USLOVA ZA ELIMINACIJU DISKRIMINACIJE I DRUŠTVENE ISKLJUČENOSTI SA KOJIMA SE SUOČAVAJU DJECA I MLADI SA SMETNJAMA U RAZVOJU I LICA SA INVALIDITETOM KROZ OBEZBJEĐIVANJE ADEKVATNIH USLUGA I AKTIVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU“
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Crne Gore

Donator: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Crne Gore

Vrijednost projekta: 22.064,22 €

Period realizacije projekta: 10 mjeseci (19. 12. 2023 – 18. 10. 2024. godine)Partner na projektu: NVU Udruženje roditelja „OAZA“Opšti cilj projekta:


• Smanjenje diskriminacije i stvaranje uslova za aktivnije uključivanje u društveni život zajednice kroz aktivnosti podrške životu u zajednici djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom

Specifični ciljevi projekta:


• Smanjenje diskriminacije prema osobama sa invaliditetom i unapređenje njihovog položaja kroz upoznavanje zajednice sa njihovim pravima;
• Smanjenje diskriminacije prema djeci i mladim osobama sa smetnjama u razvoju kroz usluge dodatne stručne pomoći;
• Smanjenje diskriminacije prema djeci i mladima sa smetnjamau razvoju kao i osobama sa invaliditetom kroz povećanje informisanosti i edukovanje stručnih radnika i saradnika angažovanih na poslovima socijalne i dječije zaštite
• Uticaj na relevantne lokalne i nacionalne politike i preuzimanje aktivne uloge u suzbijanju diskriminacije kroz sprovođenje Istraživanja;
• Smanjenje diskriminacije prema mladim i odraslim osobama sa invaliditetom kroz njihovo osnaživanje za učešće u javnom i političkom životu bez diskriminacije;
• Unapređenje znanja osoba sa intelektualnim invaliditetom za samozastupanje kroz nastavak rada kluba samozastupnika u Pljevljima;
• Jačanje demokratskog društva kroz podsticanje učešća i učešće osoba sa invaliditetom u društvenoj zajednici kroz organizovanje i učešće na Svečanoj večeri osoba sa invaliditetom;
• Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kroz organizovanje Konferencije o poštovanju njihovih prava i zabrani diskriminacije;
• Informisanje šire javnosti o pravima osoba sa invaliditetom i antidiskriminacionim zakonima

Direktne ciljne gupe:


• 30 djece sa smetnjama u razvoju uzrasta od 3 do 13 godina koji pohađaju vrtiće i škole, dobiće adekvatnu dodatnu stručnu pomoć
• 30 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom iz Pljevalja i Bijelog Polja pohađaće likovne radionice i dobiti priliku za učešće i prikaz kontinuiranog rada kroz izložbu „Govorim ti slikom“
• 10 osoba sa intelektualnim invaliditetom od 18 do 37 godina osnaživaće se za učešće u javnom i političkom životu kroz nastavak rada Kluba samozastupnika
• 30 učesnika dvije dvodnevne obuke unaprjediće svoje kompetencije čime će se ojačati institucionalni kapaciteti organizacije i ustanova socijalne i dječije zaštite
• 130 roditelja i članova porodica lica sa intelektualnim invaliditetom, djece i mladih sa smetnjama u razvoju koji su korisnici usluga i projektnih aktivnosti.

Indirektne ciljne grupe:


• Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju
• Druga lica sa invaliditetom
• Šira lokalna zajednica

Aktivnosti u projektu:


• Koordinacija projekta
• Sprovođenje istraživanja o položaju osoba sa invaliditetom i stepenu diskriminacije u pristupu uslugama zdravstvene zaštite u Pljevljima
• Dvodnevna obuka za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama iz autističnog spektra i sa kombinovanim smetnjama
• Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom
• Nastavak rada kluba za samozastupanje osoba sa intelektualnim invaliditetom u Pljevljima
• Usluge dodatne stručne pomoći za djecu sa smetnjama u razvoju
• Likovne radionice za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom iz Pljevalja i Bijelog Polja
• Svečano veče osoba sa invaliditetom
• Konferencija o unapređenju položaja, poštovanju prava i zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom
• Okrugli sto – Predstavljanje rezultata sprovedenog istraživanja o položaju osoba sa invaliditetom i stepenu diskriminacije u pristupu uslugama zdravstvene zaštite u Pljevljima
• Medijska promocija projektnih aktivnosti

Očekivani rezulatati:


• 15 djece sa smetnjama u razvoju dobilo adekvatnu dodatnu stručnu pomoć
• 15 učesnika pohađalo dvodnevnu obuku za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama iz autističnog spektra i sa kombinovanim smetnjama
• 15 učesnika pohađalo obuku za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom
• 10 osoba sa intelektualnim invaliditetom osnaženo za samozastupanje kroz učešće u radionicama Kluba samozastupnika
• 1 istraživanje sprovedeno u Pljevljima o položaju osoba sa invaliditetom i stepenu diskriminacije u pristupu uslugama zdravstvene zaštite u Pljevljima
• 50 osoba prisustvovalo Svečanoj večeri osoba sa invaliditetom
• 15 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom iz Pljevalja učestvovalo u pripremi radova za izložbu „Govorim ti slikom“
• 15 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom iz Bijelog Polja učestvovalo u pripremi radova za izložbu „Govorim ti slikom“
• 1 Konferencija o unapređenju položaja, poštovanju prava i zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom održana u PR Centru u Podgorici
• 1 okrugli sto u Pljevljima
• Medijskom promocijom informisana šira javnost o značaju projektnih aktivnosti i usluga za djecu sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa intelektualnim invaliditetom


NOVOSTI