PROJEKAT - „PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE I UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA DJECE I MLADIH SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM U PLJEVLJIMA“
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite i unapredjenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima“ koji finansira Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore.Vrijednost projekta: 39.664,00 €

Period realizacije projekta: 10 mjeseci, počevši od 06.09.2019. godineOpšti cilj projekta:


• Unaprjeđenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i njihovih roditelja pružanjem usluga u lokalnoj zajednici u skladu sa njihovim realnim potrebama i međunarodnim standardima.

Specifični ciljevi projekta:


• Unaprjeđenje kvaliteta usluga socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluge podrške životu u zajednici – pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;
• Unaprjeđenje kvaliteta i kvantiteta usluga socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluga u širem smislu – radno-okupaciona terapija u skladu sa potrebama djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom;
• Unaprjeđenje kvaliteta i kvantiteta usluga socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluga u širem smislu psihološka podrška roditeljima djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u skladu sa njihovim potrebama;
• Unaprjeđenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i njihovih roditelja u Pljevljima korisnika usluge pomoć u kući;
• Unaprjeđenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i njihovih roditelja u Pljevljima korisnika radno-okupacionih i psiholoških radionica;
• Osnaživanje kapaciteta djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima kroz kreativne radionice u okviru radno-okupacione terapije;
• Osnaživanje djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima za puno i aktivno učešće u životu zajednice na ravnopravnoj osnovi;
• Osnaživanje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima kroz psihološke radionice;
• Unaprjeđenje znanja, vještina i kompetencija stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika za realizaciju radno-okupacionih terapija djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Pljevljima;
• Podizanje svijesti javnosti o pravima djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i značaju dostupnosti usluga socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou.

Direktne ciljne gupe:


20 djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju; 10 odraslih lica sa invaliditetom; 30 roditelja / staratelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom koji će dobiti psihološku podršku; 6 korisnika – djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom kojima se pruža usluga pomoć u kući; 8 stručnih radnika / stručnih saradnika / saradnika koji se obučavaju i pružaju usluge u radionicama radno-okupacionih terapija; 16 stručnih radnika / stručnih saradnika / saradnika iz NVU „Zračak Nade“, JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i JU Dom za stare Pljevlja koji će se obučavati za radno-okupacionu terapiju; 10 volontera.

Indirektne ciljne grupe:


• Centri za socijalni rad; Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore; Zavod za zapošljavanje Crne Gore; Stručni radnici / stručni saradnici; šire porodice korisnika i lokalne zajednice u kojima korisnici žive.

Aktivnosti u projektu:


• koordinacija projekta / programa;
• pružanje usluge pomoć u kući za 6 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;
• radno okupaciona terapija za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;
• pružanje psihološke podrške roditeljima djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom;
• medijska promocija projektnih aktivnosti.

Dugoročni rezultati


• Razvoj i kontinuiran rad socijalnih usluga na lokalnom nivou doprinijeće većoj uključenosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u život zajednice i poboljšanju kvaliteta njihovog života.
• Poboljšaće se svijest članova lokalne zajednice o potrebi pružanja jednakih mogućnosti djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim i starim licima sa invaliditetom u svim sferama društvenog života.

Kratkoročni rezultati:


• 1 stručni radnik i 6 saradnika pružaju uslugu pomoć u kući za 6 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom;
• 6 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom svakodnevno dobija kvalitetnu uslugu pomoć u kući;
• 8 osoba obučeno da pruža usluge u radionicama radno- okupacionih terapija;
• 1 psiholog pruža podršku roditeljima na psihološkim radionicama;
• 30 roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom dobilopsihološku podršku u savladavanju svakodnevnih životnih teškoća;
• 20 osoba svakodnevno pruža uslugu 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju u radionicama servisa podrške za razvoj životnih vještina;
• 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju svakodnevno poboljšava svoje sposobnosti u radno- okupacionim radionicama;
• 10 odraslih lica sa invaliditetom svakodnevno poboljšava svoje sposobnosti u radno- okupacionim radionicama;
• 10 volontera svakodnevno pruža podršku djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u uključivanju u život zajednice;
• informisana šira zajednica o pravima djece i maldih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.


NOVOSTI# Radno-okupaciona terapija za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju (23.01.2020. godine)

U okviru projekta „Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite i unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, održana je radionica radno-okupaciona terapija za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju. Tema radionice je bila kućica u snijegu, a rađena je od drveta. Naša djeca i mladi su sa uživanjem i velikom željom za uspjehom uspjeli da komade drveta pripreme i oblikuju i na kraju radionice imali smo predivnu kućicu!


# Obuka zaposlenog osoblja za radno-okupacionu terapiju – metoda art-terapije – fraktalni crtež za rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom (14.12. i 15.12.2019. godine)

U prostorijama NVU „Zračak Nade“ realizovana je obuka za radno-okupacionu terapiju-metodu fralktalnog crteža za rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom. Treneri obuke su predstavnici Centra za afirmaciju dar Art iz Beograda. Obuka je organizovana kao jedna od aktivnosti u okviru projekta „Pružanje usluga socijalne i dječije zaštite i unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima“, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Primjena i iskustva crtanja fraktala govore o smanjenju stresa i napetosti, mijenjanju obrazaca ponašanja, razvijanju tolerancije i fleksibilnosti, povećanju empatije i interakcije sa okolinom, razvoju fine motorike i kognitivnih funkcija, poboljšanju fokusiranosti i samokontrole, aktiviranju lijeve i desne moždane hemisfere, pozitivnom uticaju na fiziologiju, neurološki i imunološki sistem stabilnom emotivnom stanju, razvoju čula vida, razvoju opažanja.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu

Facebook
Članak objavljen na fejsbuku

RTPV# Obuka zaposlenog osoblja za radno-okupacionu terapiju – stolarsko-gipsarske radionice za rad sa odraslim licima sa invaliditetom

U okviru projekta „Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite i unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima“, koji je finansijski podržan od Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore, realizovana je dvodnevna obuka zaposlenog osoblja za radno-okupacionu terapiju – stolarsko-gipsarske radionice za rad sa odraslim licima sa invaliditetom. Obuka je realizovana 28. i 29. novembra 2019.godine u prostroijama Javne ustanove Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ u Sarajevu.

Predavači na obuci bili su Ajla Hadžihasanović i Danijel Garić, likovni umjetnici , nastavnici u Javnoj ustanovi Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ iz Sarajeva.

Teme koje su ovom obukom obradjene: upoznavanje sa materijalima, upoznavanje sa alatima i tehnikama obrade gline, metode oblikovanja gline, postupak izrade gotovog proizvoda, upoznavanje sa mašinama za obradu i rezanje drveta, tehnike obrade drveta i stvaranje gotovog proizvoda od drveta.


PV portal
Članak objavljen na PV portalu