PROJEKAT - „PRUŽANJE USLUGA PODRŠKE ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI DJECI I MLADIMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIM LICIMA SA INVALIDITETOM U PLJEVLJIMA“
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

Donator: Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

Vrijednost projekta: 28.715,17 €

Period realizacije projekta: 9 mjeseci

Partner na projektu: Udruženje roditelja „OAZA“Opšti cilj projekta:


• Unaprijeđenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i njihovih roditelja pružanjem usluga u lokalnoj zajednici u skladu sa njihovim realnim potrebama i međunarodnim standardima.

Specifični ciljevi projekta:


• Unaprjeđenje kvaliteta usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluge podrške životu u zajednici – pomoć u kući za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;
• Unaprijeđenje kvaliteta i kvantiteta usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluga u širem smislu– radno- okupacione radionice u skladu sa potrebama djece i mladih sa smetnjama i teškoćamau razvoju i odraslih lica sa invaliditetom;
• Unaprjeđenje kvaliteta života djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i njiihovih roditelja u Pljevljima, korisnika usluge pomoć u kući;
• Osnaživanje kapaciteta odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima kroz radno-okupacione radionice izrade dekupaža, gipsarske i vajarske radionice, metodu art terapije i sl.;
• Osnaživanje djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima za puno i aktivno učešće u životu zajednice na ravnopravnoj osnovi;
• Osnaživanje roditelja djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima kroz psihološke radionice;
• Unaprjeđenje znanja, vještina i kompetencija stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika za realizaciju radno-okupacionih terapija djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Bijelom Polju;
• Podizanje svijesti javnosti o pravima djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom o značaju dostupnosti usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou.

Direktne ciljne gupe:


1 stručni radnik voditelj radno-okupacionih radionica;
4 korisnika – djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom kojima se pruža usluga pomoć u kući;
4 saradnika koji pružaju uslugu pomoć u kući;
1 stručni radnik pruža uslugu pomoć u kući;
10 odraslih lica sa invaliditetom učesnici radno-okupacionih radionica;
30 roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom kojima se pruža psihološka podrška u savladavanju svakodnevnih životnih teškoća;
3 osobe koje će obaviti monitoring posjetu NVO „Oaza“ u Bijelom Polju;
100 roditelja, staratelja, članova porodice djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom korisnika usluga;
10 volontera.

Indirektne ciljne grupe:


• Centri za socijalni rad, kojima projekti nevladinih organizacija treba da pruže podršku u unapređenju sistema socijalne zaštite i njihovom osnaživanju;
• Ministarstvo rada i socijalnog staranja – jačanjem usluga socijalne i dječije zaštite doprinosimo pluralizmu usluga, decentralizaciji i deinstitucionalizaciji usluga socijalne i dječije zaštite;
• Zavod za zapošljavanje Crne Gore – doprinjećemo smanjenju nezaposlenosti;
• Stručni radnici i saradnici – ojačaće svoje profesionalne kapacitete;
• Sektor zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i NVO sektor poboljšaće međusektorsku saradnju.

Aktivnosti u projektu:


• Pružanje usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom
• Pružanje psihološke podrške roditeljima/starateljima djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom
• Radno-okupacione radionice za odrasla lica sa invaliditetom
• Jednodnevna obuka sručnih radnika i saradnika za radno-okupacionu terapiju u Bijelom Polju
• Posjeta NVO „Oaza“ i monitoring rada i primjene metoda rada izrade svijeća u radno-okupacionim radionicama i
• Medijska promocija projektnih aktivnosti.

Dugoročni rezulatati:


• Kontinuiran rad socijalnih usluga na lokalnom nivou doprinijeće većoj uključenosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u život zajednice i poboljšanju kvaliteta njihovog života
• Poboljšaće se svijest članova lokalne zajednice o potrebi pružanja jednakih mogućnosti djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u svim sferama društvenog života

Kratkoročni rezulatati:


• 1 stručni radnik i 4 saradnika pružaju uslugu pomoć u kući za 4 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invalidititeom
• 4 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom svakodnevno dobija kvalitetnu uslugu pomoći u kući
• 8 osoba obučeno da pruža usluge u radionicama radno-okupacionih terapija u Bijelom Polju
• 1 psiholog pruža podršku roditeljima na psihološkim radionicama
• 30 roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom dobilo psihološku podršku u savladavanju svakodnevnih životnih teškoća
• 3 osobe obavile monitoring posjetu u NVO „Oaza“ za primjenu metoda rada izrade svijeća u radno-okupacionim radionicama u Bijelom Polju
• 10 odraslih lica sa invaliditetom svakodnevno poboljšava svoje sposobnosti u radno-okupacionim radionicama
• 10 volontera svakodnevno pruža podršku djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u uključivanju u život zajednice i
• Informisana šira zajednica o pravima djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.


NOVOSTI# Radno-okupaciona radionica za odrasla lica sa invaliditetom (12. 10. 2023. godine)

Jesen u nama budi kreativnost.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

# Posjeta partnerskom udruženju Nvo Oaza i radionicama za izradu svijeća (20. 9. 2023. godine)

Posjeta partnerskom udruženju Nvo Oaza i radionicama za izradu svijeća, u okviru projekta “Pružanje usluga podrške za život u zajednici djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Pljevljima” koji je podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

# Bijelo Polje – jednodnevna obuka

U okviru projekta “Pružanje usluga podrške za život u zajednici djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Pljevljima”, koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore, održana je jednodnevna obuka osoblja za korišćenje tehnike izrade svijeća u radionicama za odrasla lica sa invaliditetom.

# Pružanje usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom

Uslugom se za korisnike obezbjeđuje:
1. Nabavka hrane, priprema obroka i pomoć pri hranjenu
2. Pomoć pri kretanju
3. Pomoć pri održavanju lične higijene i higijene prostora
4. Pomoć pri grijanju prostora
5. Pomoć pri plaćanju računa za električnu enegrgiju, telefon, komunalije i sl.
6. Posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga za održavanje stana i uređaja za domaćinstvo
7. Nabavka i uzimanje lijekova i odvođenje na ljekarske preglede
Usluga se pruža u okviru projekta "Pružanje usluga podrške za život u zajednici djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Pljevljima” koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore.