PROJEKAT - „PRUŽANJE ADEKVATNE PODRŠKE U LOKALNOJ ZAJEDNICI DJECI I MLADIMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIM LICIMA SA INVALIDITETOM I NJIHOVIM PORODICAMA U CILJU PREVENCIJE I SPRIJEČAVANJA INSTITUCIONALIZACIJE“
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

Donator: Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

Vrijednost projekta: 18.443,70 €

Period realizacije projekta: 10 mjeseci

Partner na projektu: Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore – NARDOSOpšti cilj projekta:


• Spriječavanje institucionalizacije djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju pružanjem usluga u lokalnoj zajednici i psihološkim osnaživanjem i jačanjem kapaciteta porodice.

Specifični ciljevi projekta:


• Unaprijeđenje kvaliteta usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluge iz domena savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga – Savjetovanje za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;
• Unaprijeđenje kvaliteta i kvantiteta usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluga u širem smislu – rana intervencija u skladu sa potrebama djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju;
• Unaprjeđenje kvaliteta života djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom korisnika usluge Savjetovanja;
• Jačanje roditeljskih kompetencija kroz sesije roditelja djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i porodica u krizi;
• Osnaživanje roditelja djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima kroz psihološke radionice;
• Unaprijeđenje funkcionisanja biološke porodice pružanjem psihološke podrške roditeljima;
• Prevencija i spriječavanje izmještanja djeteta iz svoje prirodne porodice pružanjem usluga u lokalnoj zajednici;
• Podizanje svijesti javnosti o pravima djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom o značaju decentralizacije i dostupnosti usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou.

Direktne ciljne gupe:


15 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom korisnici usluge Savjetovanja;
10 djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju koristi usluge rane intervencije;
30 roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom korisnika psihološke podrške;
15 roditelja djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i porodica u krizi koji su pohađali sesije;
3 stručna radnika angažovana za pružanje usluga (Savjetovanje, psihološka podrška roditeljima, rana intervencija);
150 roditelja, staratelja, članova porodice djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom korisnika usluga;
10 volontera.

Indirektne ciljne grupe:


• Centri za socijalni rad, kojima projekti nevladinih organizacija treba da pruže podršku u unapređenju sistema socijalne zaštite i njihovom osnaživanju;
• Ministarstvo rada i socijalnog staranja – jačanjem usluga socijalne i dječije zaštite doprinosimo pluralizmu usluga, decentralizaciji i deinstitucionalizaciji usluga socijalne i dječije zaštite;
• Zavod za zapošljavanje Crne Gore – doprinjećemo smanjenju nezaposlenosti;

Aktivnosti u projektu:


• Pružanje usluge Savjetovanja za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom
• Pružanje psihološke podrške roditeljima/starateljima djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom
• Pružanje usluga rane intervencije za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
• Sesije za roditelje djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i porodice u krizi „Podrška u jačanju roditeljskih kompetencija“.

Dugoročni rezulatati:


• Kontinuiran rad socijalnih usluga na lokalnom nivou doprinijeće većoj uključenosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u život zajednice i poboljšanju kvaliteta njihovog života
• Osnažiće se roditelji djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i porodica u krizi i poboljšaće roditeljske kompetencije
• Ojačaće se svijest članova lokalne zajednice o potrebi pružanja jednakih mogućnosti djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u svim sferama društvenog života

Kratkoročni rezulatati:


• 1 stručni radnik angažovan da pruža uslugu Savjetovanja iz oblasti savjetodavno- terapijskih i socijalno-edukativnih radionica
• 15 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom svakodnevno dobija kvalitetnu uslugu Savjetovanja
• 1 psiholog pruža podršku roditeljima na psihološkim radionicama
• 30 roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom dobilo psihološku podršku u savladavanju svakodnevnih životnih teškoća
• 2 trenera angažovana za održavanje sesija za roditelje djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i porodice u krizi
• 15 roditelja djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i porodica u krizi koji su pohađali sesije
• 1 stručni radnik angažovan za pružanje usluga rane intervencije
• 10 djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju koristi usluge rane intervencije
• 5 volontera svakodnevno pruža podršku djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u uključivanju u život zajednice i
• Informisana šira zajednica o pravima djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.


NOVOSTI# Dodjela sertifikata polaznicima programa “Brižne porodice” (9. 8. 2023. godine)

Facilitatorke programa Vanja Sokić i Milica Topović uručile su sertifikate prvoj grupi učesnika programa podrške jačanja roditeljskih kompetencija “Brižne porodice”, a djeci koja su strpljivo čekala roditelje i kraj 12. sesije, poklončiće.

Program je organizovan u okviru projekta koje je podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja “Pružanje adekvatne podrške u lokalnoj zajednici djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom i njihovim porodicama u cilju prevencije i spriječavanja institucionalizacije”.

# Program podrške jačanju roditeljskih kompetencija “Brižne porodice” (16. 6. 2023. godine)

U okviru projekta ”Pružanje adekvatne podrške u lokalnoj zajednici djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom i njihovim porodicama u cilju prevencije i spriječavanja institucionalizacije” koje je podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, organizovan je program podrške jačanju roditeljskih kompetencija “Brižne porodice” za roditelje djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Program “Brižne porodice” za prvu grupu roditelja obuhvata 12 sesija, a počeo je 31. 5. 2023. godine i održava se svake srijede u prostorijama “Event Centar Taša”. Program će se realizovati za još jednu grupu roditelja u septembru.

Rad tokom sprovođenja programa je organizovan u maloj grupi, a svaki od roditelja na početku određuje jedan konkretan cilj u odnosu sa djetetom na kojem želi da radi u toku trajanja programa. Na takav način roditelj na konkretnom primjeru vježba nove vještine, koje kasnije može primijeniti na sve ostale poteškoće u vaspitanju. Osim toga, rješavajući jedan konkretan problem, roditelj mijenja cjelokupan odnos sa djetetom.

“Brižne porodice” je program koncipiran tako da iz sedmice u sedmicu roditelji usvajaju po jedan princip u vaspitanju, počevši od izgradnje odnosa sa djetetom, pa sve do postavljanja granica. Na radionicama roditelji u grupi rade na konkretnim situacijama, koje im je onda samim tim lakše da izvedu kasnije kod kuće, sa djecom.

Program roditeljstva “Brižne porodice” namijenjen je roditeljima djece od 2 do 9 godina, a realizuje se u Crnoj Gori od početka 2018. godine. “Brižne porodice” je lokalni brend programa roditeljstva “Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje za malu djecu” odnosno “Parenting for Lifelong Health for Young Children” koji je razvijen kroz saradnju između Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), UNICEF-a i renomiranih univerziteta kao što su Oksford i Bangor u Velikoj Britaniji i Kejptaun u Južnoj Africi i sprovodi se širom svijeta.

# Usluga Savjetovanja za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom

Rad psihologa u usluzi Savjetovanja iz oblasti savjetodavno-terapijskih i socijalno edukativnih usluga, organizuje se u okviru projekta “Pružanje adekvatne podrške u lokalnoj zajednici djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom i njihovim porodicama u cilju prevencije i spriječavanja institucionalizacije” koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore.