PROJEKAT - „OSNAŽIVANJE DJECE I MLADIH SA SMETNJAMA U RAZVOJU I NJIHOVIH PORODICA U PREVAZILAŽENJU KRIZNIH SITUACIJA I IZAZOVA“
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

Donator: Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

Vrijednost projekta: 18.269,02 €

Period realizacije projekta: 8 mjeseci (20. 9. 2023 – 19. 5. 2024. godine)

Partner na projektu: NVU„Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“Opšti cilj projekta:


• Pružanje licenciranih i inovativnih usluga u lokalnoj zajedici djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u skladu sa njihovim realnim potrebama i međunarodnim standardima, kao i osnaživanje njihovih roditelja i porodica za prevazilaženje kriznih situacija i izazova sa kojima se susreću, a sve sa ciljem sprječavanja institucionalizacije.

Specifični ciljevi projekta:


• Unaprjeđenje kvaliteta usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluge iz domena savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga – Savjetovanje za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;
• Unaprjeđenje kvaliteta i kvantiteta usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou kroz pružanje usluga u širem smislu – integrisane usluge i radionice socijalno-emocionalnih vještina u skladu sa potrebama djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovih roditelja;
• Unaprjeđenje kvaliteta života djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom korisnika usluge Savjetovanja;
• Jačanje i razvoj socijalno-emocionalnih vještina roditelja kroz radionice;
• Osnaživanje roditelja djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima kroz radionice;
• Unaprjeđenje funkcionisanja biološke porodice kroz radionice;
• Prevencija i sprječavanje izmještanja djeteta iz svoje prirodne porodice pružanjem usluga u lokalnoj zajednici;
• Unaprjeđenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjma u razvoju i njihovih porodica kroz organizovano druženje sa članovima partnerske organizacije i posjetu konjičkom klubu u Podgorici;
• Podizanje svijesti javnosti o pravima djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom o značaju decentralizacije i dostupnosti usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou.

Direktne ciljne gupe:


• 13 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom korisnici usluge Savjetovanja;
• 20 djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom koristi integrisane usluge;
• 10 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom učesnika radionica socijalno-emocionalnih vještina;
• 10 roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom učesnika radionica socijalno-emocionalnih vještina;
• 3 stručna radnika angažovana za pružanje usluga (Savjetovanje, integrisane usluge i radionice socijalno-emocionalnih vještina);
• 40 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i njihovih roditelja iz Pljevalja i Podgorice učesnika posjete Konjičkom klubu;
• 150 roditelja, staratelja, članova porodice djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom korisnika usluga i
• 5 volontera.

Indirektne ciljne grupe:


Indirektne ciljne grupe su centri za socijalni rad, kojima projekti nevladinih organizacija treba da pruže podršku u unapređenju sistema socijalne zaštite i njihovom osnaživanju. Ministarstvo rada i socijalnog staranja – jačanjem usluga socijalne i dječije zaštite doprinosimo pluralizmu usluga, decentralizaciji i deinstitucionalizaciji usluga socijalne i dječije zaštite. Zavod za zapošljavanje Crne Gore – doprinijećemo smanjenju nezaposlenosti.
Takođe, indirektne benefite od projekata imaju šire porodice korisnika/ca, odnosno, lokalne zajednice u kojima korisnici/e žive.


Aktivnosti u projektu:


• Pružanje usluge Savjetovanja za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;
• Pružanje integrisanih usluga za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;
• Radionice socijalno-emocionalnih vještina za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihove roditelje i
• Druženje i posjeta Konjičkom centru Vranac u Gornjoj Gorici, u Podgorici.

Dugoročni rezulatati:


• Kontinuiran rad socijalnih usluga na lokalnom nivou doprinijeće većoj uključenosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u život zajednice i poboljšanju kvaliteta njihovog života;
• Osnažiće se roditelji djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i porodica u krizi i poboljšaće se roditeljske kompetencije;
• Ojačaće se svijest članova lokalne zajednice o potrebi pružanja jednakih mogućnosti djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u svim sferama društvenog života.

Kratkoročni rezulatati:


• 1 stručni radnik angažovan da pruža usluge Savjetovanja iz oblasti savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih radionica;
• 13 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom svakodnevno dobija kvalitetnu uslugu Savjetovanja;
• 1 psiholog pruža podršku roditeljima na psihološkim radionicama;
• 30 roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom dobilo psihološku podršku u savladavanju svakodnevnih životnih teškoća;
• 20 djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju koristi integrisane usluge;
• 5 volontera svakodnevno pruža podršku djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u uključivanju u život zajednice i
• Informisana šira zajednica o pravima djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.


NOVOSTI