„DIGITALNA ŠTAMPARIJA – OSTVARI SAN ZAPOSLI SE“DONATOR: ZZZCG - Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom

Period realizacije: 18.01.2016 - 18.11.2016.NVU Zračak nade realizuje projekat pod nazivom „Digitalna štamparija – ostvari san zaposli se“ koji je podržao ZZZCG. Partner na projektu je JU Dnevni centar Pljevlja.


O PROJEKTU (kliknuti)


NOVOSTI


RTPV, emisija Aktuelno


Izložba proizvoda nastalih u Digitalnoj štampariji
U prostorijama Hotela „Pljevlja“ otvorena je izložba proizvoda nastalih u Digitalnoj štampariji. Izložba proizvoda je poslednja od aktivnosti u projektu „Digitalna štamparija – ostvari san zaposli se“. Ovom aktivnošću su lokalnoj zajednici prezentovani rezultati projekta. Proizvodi Štamparije su nastali u toku radnog angažovanja lica sa invaliditetom u ovom projektu.
Izložbu su zvanično otvorile Emina Salihović, predstavnica lokalne samouprave, i Svetlana Dujović, članica Upravnog odbora NVU „Zračak Nade“ i autor projekta. Izložbi su prisustvovali predstavnici Lokalne samouprave, Zavoda za zapošljavanje – Biroa rada Pljevlja, JU Dnevni centar Pljevlja, predstavnici nevladinih organizacija, poslodavci, predstavnici medija i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene kroz ovaj i slične projekte podržane iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Projekat se finansira iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Period realizacije projekta je od 18.01.2016. do. 18.11.2016. godine.

Okrugli sto „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom“
U prostorijama NVU „Zračak Nade“ održan je okrugli sto na temu „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom“. Ovaj okrugli sto je jedna od aktivnosti u projektu „Digitalna štamparija – ostvari san zaposli se“.
Projekat se finansira iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Period realizacije projekta je 18.01.2016-18.11.2016. godine.
Moderator okruglog stola je bila Svetlana Dujović, član Upravnog odbora NVU „Zračak Nade“. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Lokalne samouprave – Sekretarijata za društvene djelatnosti, Zavoda za zapošljavanje – Biroa rada Pljevlja, JU Dnevni centar Pljevlja, predstavnici nevladinih organizacija, poslodavci, predstavnici medija i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene kroz ovaj i slične projekte podržane iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Tema okruglog stola je aktuelna, što je pokazalo aktivno učešće svih prisutnih u diskusiji.
Ovaj i slični projekti imaju veliki društveni značaj i direktno utiču na unapređenje zapošljavanja nezaposlenih lica sa invaliditetom i prevenciju socijalne isključenosti.

RTPV, emisija Periskop


RTPV, Pljevaljska hronika


PETA PROJEKTNA AKTIVNOST
Realizacija pete projektne aktivnosti – Radni angažman sedam lica sa invaliditetom u štampariji na period od sedam mjeseci je u toku. Ova aktivnost se realizuje od 18. aprila i trajaće do 18. novembra 2016. godine. Zaposlena lica sa invaliditetom bila su na dvomjesečnoj obuci za osposobljavanje za rad u štampariji.
Sedam lica sa invaliditetom, uz podršku voditelja Štamparije i asistenta, rade na poslovima: izrade brošura, lifleta, flajera, postera, kalendara, kancelarijskog materijala (bločići, stikeri), vizit karti, kopiranja i štampanja, bigovanja, perforacije i koričenja.
U toku radnog angažmana lica sa invaliditetom imaju psihosocijalnu podršku, što je jako značajno za jačanje njihovog samopouzdanja kao i za lakše prevazilaženje teškoća na koje nailaze tokom rada u Štampariji i njihovo uključivanje u svakodnevni život društva.

OSVRT NA DVOMJESEČNU OBUKU ZA RAD U ŠTAMPARIJI
Projektna aktivnost dvomjesečne obuke lica sa invaliditetom za osposobljavanje za rad u Stampariji uspješno je završena 18.04.2016. godine. Sedam lica sa invaliditetom su zaposleni, ugovorom o radu, od 18.04.2016. godine do 18.11.2016. godine i radiće na poslovima izrade brošura, lifleta, flajera, postera, kalendara, kancelarijskog materijala (bločići, stikeri), vizit karti, ali i poslovima kopiranja i štampanja, bigovanja, perforacije i koričenja.

Pokreni se (10.04.2016) - [izvor rtcg.me]


TRENING - isječak iz Pljevaljske hronike od 25.02.2016.


OBUKA ZA RAD U ŠTAMPARIJI
Dvomjesečna obuka za osposobljavanje za rad u Štampariji radi zapošljavanja počela je 18.02.2016. godine. Sedam lica sa invaliditetom će imati podršku mentora i asistenta u radu tokom obuke.
U okviru obuke je realizovan sedmodnevni trening za obuku za rad u Štampariji. Treneri su bili: Vesna i Saša Odalović iz NVO "Nova šansa" iz Herceg Novog.
Lica sa invaliditetom su se na treningu upoznala sa osnovnim karakteristikama mašina i repromaterijala, radom na mašinama, osnovnim programima za štampu, obavljanjem priprema za štampu, fotokopiranjem, rezanjem papira i koričenjem.
Obuka će se realizovati do 18.04.2016. godine.