PROJEKAT - „Personalni asistenti za pomoć u kući djeci i omladini sa smetnjama u razvoju“2015. godina


01. april 2014 - 01. avgust 2015. (angažovana 3 lica sa evidencije teže zapošljivih lica Biroa rada Pljevlja)


CILJEVI PROGRAMA:

1. Implementacija programa rada sa teško zapošljivim osobama
2. Uspostavljanje i primjena asistencije u školi za djecu koja se obrazuju u redovnim školama po prilagođenom planu i programu
3. Ostvarivanje prihoda za populaciju teško zapošljivih osoba
4. Stvaranje začetka socijalne inkluzije u Crnoj Gori

Planirane ciljeve ostvarili smo angažovanjem asistenata za pomoć u kući, za kategoriju djece i omladine sa najtežim smetnjama.

Očekivani rezultati projekta: Djeci i omladini sa najtežim smetnjama u razvoju, osim roditelja i njihove porodice, veliku podršku svakodnevno pružaju asistenti za pomoć u kući. Svakodnevna podrška se ogleda u asistenciji prilikom zadovoljavanja njihovih osnovnih životnih potreba. Asistencija se pruža prilikom zadovoljavanja osnovnih, svakodnevnih potreba: hranjenja, oblačenja, presvlačenja, održavanja lične higijene, pomoć pri kretanju, kao i obavljanje administrativnih poslova, odlazak ljekaru (uputnice, recepti), odlazak u banku, poštu, dostava, podizanje razne dokumentacije, izvođenje djece u šetnju i sl.

2014. godina


01. februar 2014 - 31. maj 2015. (angažovana četiri lica)

03. oktobar 2014 - 03. januar 2015. (angažovana tri lica)


2013. godina


15. april - 15. avgust (angažovana dva lica)

01. oktobar - 31. decembar (angažovana dva lica)


2012. godina


17. april - 17. jul (2 personalna asistenta u kući)

od 03. septembra 2012. godine (2 personalna asistenta u kući)


2011. godina


24. januar - 24. avgust (6 personalnih asistenata u kući)

01. septembar - 31. decembar (4 personalna asistenta u kući)DONATOR: ZZZCGServisom personalni asistenti za pomoć u kući za djecu i omladinu sa najtežim smetnjama trenutno su zaposlena dva personalna asistenta. Personalni asistenti za podršku u kući imaju završenu srednju školu. Oni pružaju podršku prema individualnom planu podrške, koji je za svako dijete urađen na osnovu procjene stručnjaka i mišljenja roditelja. Radno vrijeme im je osam sati. Ovim servisom kvalitet života djece i njihovih porodica je značajno unaprijeđen.


Ovi servisi (asistenti u nastavi i personalni asistenti za pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju) realizovani su u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje - Biroom rada Pljevlja preko javnih radova. Udruženje „Zračak nade” je zaduženo za edukaciju i monitoring, a plate im obezbjeđuje Zavod za zapošljavanje Crne Gore.