PROJEKAT - „SOCIJALNI SERVISI PODRŠKE ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU U PLJEVLJIMA - NASTAVAK “NVU roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“ je nastavilo realizaciju projekta „Socijalni servisi za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“.


Donator: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu

Vrijeme realizacije: 01.02.2014 - 01.09.2014.CILJ PROJEKTA:

Podrška razvoju socijalne inkluzije

Potciljevi:

• Poboljšanje rada socijalnih servisa na lokalnom nivou
• Poboljšanje kvaliteta života djece i omladine sa smetnjama u razvoju na lokalnom nivou
• Poboljšanje kvaliteta i kvantiteta usluga za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju
• Poboljšanje zapošljavanja omladinaca sa smetnjama u razvoju koji se ne mogu zaposliti na slobodnom tržištu rada
• Podizanje svijesti javnosti o pravima djece i omladine sa smetnjama u razvoju

AKTIVNOSTI:

* Rad servisa Poludnevnog boravka

U Poludnevnom boravku sa djecom su radili učiteljica, defektolog, fizioterapeut, psiholog, radni terapeut i logoped. Sa djecom se radilo na osnovu Individualnih planova podrške. U izradi individualnih planova za svako dijete procijenila se oblast u kojoj je potrebna podrška: grube motorne vještine, fine motorne vještine, grafo-motorne vještine, govorno-jezičke sposobnosti, kognitivne sposobnosti, lična samostalnost, socijalno-emocionalni razvoj i vaspitno-obrazovni plan i program.

Poludnevni boravak je radio četiri sata svakim radnim danom od 16 do 20 sati.* Rad servisa u kome su bili zaposleni omladinci sa smetnjama u razvoju - Štamparija

U Štampariji su radili omladinci sa smetnjama u razvoju. Pružali su usluge kopiranja, štampanja, koričenja, izrade brošura, vizit karti i sl. Podršku u radu su im pružali: 2 asistenta, radni terapeut i voditelj servisa, koji je bio zadužen za promociju rada servisa i obezbijedjivanje plasmana proizvoda na tržištu. Štamparija je opremljena: mašinom za štampu, računarima, mašinom za bigovanje i perforaciju, mašinom za koričenje plastičnom spiralom i tvrdo koričenje, noževima za sječenje papira i kopir-aparatom.

Voditelj servisa i menadžer prodaje asistenta u radu za omladince sa smetnjama u razvoju je radio na organizaciji rada servisa, promovisao rad servisa i radio na obezbijeđivanju plasmana proizvoda na tržištu, pružao adekvatnu podršku omladincima sa smetnjama u razvoju u toku rada, vodio svu prateću dokumentaciju vezanu za rad omladinaca sa smetnjama u razvoju i pisao periodične narativne izvještaje i izvještaje na kraju projekta o radu servisa.